Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD) på hjortevilt

På denne siden kan du som jeger finne informasjon om CWD og jakt, samt lenker til andre nettsteder om sykdom og mattrygghet

Er det trygt å spise kjøtt, eller må jeg ta forhåndsregler ved slakting og oppbevaring av kjøtt?

Se informasjon på Mattilsynet.no

Hva skjer om dyret jeg har felt får påvist CWD?

Dyr som får påvist CWD skal ikke belastes jaktkvota, de regnes som fallvilt. Valdet får da anledning til å felle et tilsvarende dyr innenfor jakttida det samme jaktåret. Du blir også kontaktet av Mattilsynet som informerer om håndtering for å redusere smittefaren til andre hjortedyr.

Hva gjør jeg om jeg ser et sykt dyr under jakt?

Enhver jeger som observerer et sykt dyr skal så snart som mulig melde fra om situasjonen. For elg, hjort og rådyr skal kommunen varsles, gjelder det villrein skal jeger melde fra til Statens naturoppsyn (SNO).

Ved tegn på CWD skal dyret felles i regi av kommunen. Gjelder det villrein felles dyret i regi av SNO. Det lokale Mattilsynet vil bistå med prøvetaking for alle arter når hodet fraktes til vei.

Hva gjør jeg om jeg ser et skadet dyr under jakt?

Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid treffer på hjortevilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser. Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og valdansvarlig representant.

Hvordan foregår innsamling av prøver?

Informasjon om innsamling av skrantesjuke-prøver fra jakt (pdf).

Hvilke regler gjelder ved viltkontrollsteder og viltbehandlingsanlegg

Ved kontroll av slakt på viltkontrollsteder, er det et krav at hodet alltid skal følge skrotten. For viltbehandlingsanlegg, se løpende oppdatering hos Mattilsynet.

Hvilken rolle har Statens naturoppsyn (SNO)?

Miljødirektoratet ved SNO kan avlive syke villrein i hele landet. De skal også overvåke, og kan jage og avlive villrein som holder til i Nordfjella.

Instruksen til SNO

Hva gjør jeg med påkjørte, syke og døde hjortevilt (fallvilt)?

For alle fallvilt over ett år skal det taes prøver for å teste for skrantesjuke. Syke elg, hjort og rådyr kan avlives av kommunen.

Se veiledning om dette på Miljøkommune.no.

Tjenester og verktøy

Tema

Kategori

Relaterte lenker