Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri

Alle industribedrifter med tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - og med krav om årlig rapportering av egenkontrollen - skal hvert år rapportere til Miljødirektoratet eller fylkesmannen. 

Rapportering for 2016

Den årlige rapportering av egenkontrollen for 2016 skjer elektronisk via nettportalen Altinn.

 • Skjemaet er tilgjengelig fra 16. januar 2017
 • Fristen for rapportering er 1. mars 2017

Mer informasjon om rapporteringen finnes i veilederen for rapportering for landbasert industri. Ny versjon av denne kommer medio januar. 

Viktig informasjon

Rapporteringen av egenkontrollen omfatter alle utslipp, både punkt- og diffuse utslipp, som er av miljømessig betydning, samt avfall, energi, og andre forhold ved virksomheten. Bedriften er ansvarlig for at ethvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til forurensningsmyndigheten.

 • Diffuse utslipp til luft og vann: Vi presiserer at alle utslipp, både punkt- og diffuse utslipp, som er av miljømessig betydning skal rapporteres. I skjemaet for årets rapportering blir det spurt om diffuse utslipp er inkludert i rapporteringen av årlig utslipp fra virksomheten.

 • Prioriterte miljøgifter: Prioriterte miljøgifter er oppført på prioritetslisten i vedlegg 1 til tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Det er en nasjonal målsetting å redusere utslipp av slike stoffer. Nytt av året er at dere i skjemaet for årets rapportering blir spurt om å rapportere alle årlige utslipp av prioriterte miljøgifter fra virksomheten. Dere må derfor vurdere om dere har påregnelig utslipp av prioriterte miljøgifter som ikke er rapportert i fjor. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Ved diffuse utslipp skal dere blant annet vurdere innholdet av prioriterte miljøgifter i suspendert stoff og/eller støv. Dersom dere har utslipp av slike stoffer, skal dere måle, beregne eller estimere utslippet, og rapportere dette under årlig utslipp til vann og/eller luft i skjemaet.

 • Rapportering av PAH: Vi har endret definisjonen av hvilke polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som inngår i rapporteringen av 'årlig utslipp til vann' eller 'årlig utslipp til luft' for virksomheter med denne type utslipp. Liste over hvilke PAH-stoffer som inngår i denne gruppen er blant annet angitt i NS-ISO 28540:2011 og er også de samme stoffene som US EPA. Utlistingen er også angitt i vedlegg 8 i veilederen for rapportering for landbasert industri.


  Nytt for årets rapportering er at utslipp av PAH skal rapporteres som enkeltstoff etter følgende liste: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen, og benzo[ghi]perylen.

  For virksomheter som rapporterte PAH i rapporteringen for 2015, har vi forhåndsutfylt skjemaene med disse 16 stoffene. Vi presiserer at for virksomheter med utslippsgrense for PAH i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, skal utslipp rapporteres i henhold til utslippsgrensene.

 • Rapportering av PFAS: Vi endrer rapporteringen av per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) som inngår i rapporteringen av 'årlig utslipp til vann' for virksomheter med denne type utslipp. Nytt for årets rapportering er at utslipp av PFAS skal rapporteres som enkeltstoff etter følgende liste: perfluorheksansulfonsyre (PFHxS, C6), perfluoroktansulfonsyre (PFOS, C8), perfluoroktansyre (PFOA, C8), perfluornonansyre (PFNA, C9), perfluordekansyre (PFDA, C10), perfluorundekansyre (PFUnA, C11), perfluordodekansyre (PFDoA, C12), perfluortridekansyre (PFTrA, C13), perfluortetradekansyre (PFTeA, C14), 6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS), 8:2 fluortelomeralkohol (8:2 FTOH), N-metylperfluoroktansulfonamid (N-MeFOSA), N-etylperfluoroktansulfonamid (N-EtFOSA), N-metylperfluoroktansulfonamidoetanol (N-MeFOSE) og N-etylperfluoroktansulfonamidoetanol (N-EtFOSE).

  Merk at utlistingen av PFAS ovenfor er de samme stoffene som tidligere inngikk i stoffgruppen PFAS sum 15. For virksomheter som rapporterte PFAS i 2015, har vi forhåndsutfylt skjemaene med disse stoffene. Vi presiserer at for virksomheter med utslippsgrense for PFAS i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, skal utslipp rapporteres i henhold til utslippsgrensene.

 • Rapportering av lukt: For virksomheter med krav til lukt etter luktveilederen TA-2019 skal det rapporteres på spesifikk luktgrense og antall månedlige lukthendelser under 'utslipp til luft' i skjemaet. I tillegg skal det rapporteres om det er mottatt klager på lukt og hvordan dette har blitt fulgt opp under 'andre forhold' i skjemaet. På siste siden i skjemaet kan det også lastes opp eventuelle vedlegg dersom tillatelsen krever det eller det er relevant.

 • Andre forhold: For rapporteringen i 2015 gjorde vi noen mindre endringer i skjemaet for rapportering av andre forhold, og omfatter nå rapportering av støy, klager, kvalitetssikring av utslippskontroll og andre avvik. Dette er gjort for å få en bedre oversikt over om kravene til støy, utslippskontroll og tillatelsen som helhet overholdes, samt få informasjon om det har vært klager i rapporteringsåret.

 • Eksport og import av avfall: Rapportering av eksport og import av avfall er ikke lengre en del av rapporteringsskjemaet for landbasert industri. Bedrifter som skal rapportere eksport og import av avfall, skal rapportere dette i et eget skjema via Altinn.

 • Rapportering av energieffektivitet for avfallsforbrenningsanlegg: Energieffektivitet skal rapporteres i prosent og i henhold til EUs formel. Skjemaet er utvidet med to kolonner slik at energieffektiviteten kan rapporteres på begge måtene. Formelen for å beregne energieffektivitet er fastsatt i EUs rammedirektiv for avfall, vedlegg II og R1 med fotnote. Hensikten med denne dobbelrapporteringen er å avklare hvilke forskjeller i resultat disse to metodene gir og om vi etter hvert skal gå over til kun å bruke EUs formel.

Innlogging via Altinn

Klikk her for en rask innlogging til rapporteringsskjemaet, eller bruk følgende metode:

 1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
 2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen
 3. I nedtrekksmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet
 4. Velg " Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri (Mdir-001)" eller "Årlig rapportering for deponier (Mdir-002)"
 5. Velg hvilken bedrift du skal rapportere for. Både foretaksnummer og bedriftsnummer fungerer. Bedriftsnummer vil likevel være en mer presis angivelse av hvem rapporteringsplikten er knyttet til, og gjør nedtrekkslisten over valg kortere for selskap med mange underenheter.

Innloggingen til skjemaet er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Denne veilederen viser også løsningen på fire feil som er vanlige å gjøre i innloggingen, og gir også en kort beskrivelse av funksjonaliteten i skjemaet.

Du kan søke opp organisasjonsnumrene du skal rapportere for på www.brreg.no. En del organisasjoner har flere numre, og det er derfor en fordel å bruke det bedriftsspesifikke nummeret.

Hjelp til innlogging på Altinn

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål til saksbehandler

Saksbehandler er den kontaktpersonen bedriften skal bruke i kontakt med myndighetene. Navn på saksbehandler finner du i informasjonsbrevet som er sendt ut, og vises også nederst på siden når du har logget inn i rapporteringsskjemaet for bedriften du skal rapportere for.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Spørsmål om rapportering rettes til saksbehandler i Miljødirektoratet eller fylkesmannen for den aktuelle bedriften.

Tekniske spørsmål for innlogging eller utfylling av skjemaet skal rettes til:

Tema

Kategori

Relaterte lenker