Årlig rapportering for slambehandling

Anlegg som behandler slam fra avløpsanlegg plikter årlig å rapportere til forurensningsmyndigheten. Rapporteringsplikten gjelder kun anlegg som hygieniserer og stabiliserer avløpsslam. Egenrapporteringen for slambehandlingsanlegg foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Rapportering

Frist for rapportering er 1. mars 2018.

Skjemaet vil være tilgjengelig fra 1. februar 2018.

Rapporteringsplikten gjelder anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg, ikke anlegg som kun avvanner slam.

Plikten til å rapportere følger av tillatelsen av § 12 i gjødselvareforskriften.

Alle rapporterte slamdata inngår i KOSTRA-statistikken som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapportering. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg, som du finner i høyre meny, viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes.

Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre. Du kan søke opp organisasjonsnumrene du skal rapportere for på https://www.brreg.no/

En del organisasjoner har flere numre, og det er derfor en fordel å bruke det bedriftsspesifikke nummeret (BEDR).

Send en mail til kontaktperson i Miljødirektoratet dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på eller vil registrere nye anlegg.

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming kan variere avhengig av anleggets aktivitet og krav i tillatelsen. I eksempel på skjema Mdir-011 ser du hvordan det kan se ut.

Ved å trykke på boksen med spørsmålstegn i skjemaet kommer det opp en hjelpetekst.

Det kan forekomme mindre endringer både i skjemaet og i hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Viktig informasjon om skjemaet

Slammengder: Alle slammengder skal oppgis i tonn tørrstoff.

Disponert slam: Det er bare slam som er ferdigbehandlet og sendt ut fra anlegget som skal rapporteres som disponert. Ferdigbehandlet som ligger på eget lager regnes ikke som disponert, heller ikke slam som er sendt til andre slambehandlere. Slam brukt i biogassproduksjon regnes som disponert.

Biogassanlegg: Anlegg med råtnetank (biogassanlegg) skal rapportere slammengde disponert som varme, strøm eller drivstoff og slammengde disponert som faklet biogass. Der det ikke finnes nøyaktige tall for dette, vil det være tilstrekkelig å anslå størrelsene.

Årsrapporter som vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter som vedlegg til skjemaet.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales) eller gjør følgende:

Innlogging via Altinn

  1. Gå inn på www.altinn.no
  2. Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides

  3. Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyenKlikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"

  4. Velg "Årlig rapportering for avløpsslam, biogass og EE-avfall (Mdir-011)"

  5. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen.

Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00 -16.00).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Viveke Margrethe Sahlgaard 
Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kategori

Relaterte lenker