E-læringskurs i naturmangfoldlova

Miljødirektoratet sitt e-læringskurs om kapittel 2 i naturmangfaldlova handlar blant anna om korleis dei miljørettslege prinsippa skal brukast når myndigheitene behandlar saker. Gjennom kurset blir betre kjend med dei krava som blir stilte til offentlege avgjerder gjennom naturmangfaldlova.

Kurset er delt opp i to bolker:

Kurset er laga spesielt med tanke på tilsette i kommunane – både saksbehandlarar og avgjerdstakarar. Samtidig er kursa lagt opp slik at det vil vere nyttig også for andre styresmakter som treffer avgjerder som berører natur.

I kurset fortel biolog og forskar Dag Hessen blant anna om kvifor vi må ta vare på naturmangfaldet, mens saksbehandlarar hos fylkesmannen og ein kommune fortel om erfaringane sine med bruk av avgjerdene.

Kurset er gratis og tek ca. 1,5 time å gjennomføre. Du treng ikke logge deg på med brukernavn og passord, slik du gjorde før.

Tema

Kategori