Rovviltkontakter i SNO

Statens naturoppsyn (SNO) har et landsdekkende nettverk av tolv regionalt rovviltansvarlige. Over 200 kontaktpersoner rundt om i landet bidrar til å dokumentere skader på husdyr og tamrein som er forvoldt av rovvilt. Mange av disse utfører bestandsregistreringer av rovvilt.

Tema

Kategori