Vassdragsatlas

Vassdragsatlas er et verktøy som gir deg kartfestet informasjon om vassdragsrelaterte tema som f.eks. vannkraft, vannmiljø, anadrome vassdrag, vannrelaterte naturtyper og rødlista ferskvannsarter. Tjenesten inneholder også en hel del annen informasjon av betydning i vassdragssaker som villrein, verneområder, flomsoner og friluftsliv.

Vassdragsatlas er etablert i forbindelse med den nasjonale gjennomgangen av reviderbare vannkraftkonsesjoner (Revisjonsprosjektet), men vil ha stor nytte i vassdragssaker bl.a. i arbeidet med Vannforskriften, konsesjonsbehandling, miljøforvaltning i stat og fylke, kommuneplanlegging og annen arealforvaltning. I Vassdragsatlas er det samlet data fra flere ulike datakilder som Miljødirektoratet (Naturbase, INON, lakseregisteret), NVE Atlas, Vann-Nett, Artsdatabanken, elvemuslingdatabasen (GiNT), Statistisk sentralbyrå (SSB), DNT og Statens kartverk (SK).

Miljødirektoratet tar forbehold om at flere av kartlagene ikke er oppdatert. Du kan gå direkte til primærkildene som du finner under.

Primærkilder

Tema

Kategori