Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Registeret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder og benyttes også til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som sikrer en enhetlig og felles lagring av data. I hovedsak finnes informasjon om villrein, elg, hjort og rådyr. Du kan blant annet se på statistikk over 

  • felte dyr
  • sette dyr
  • slaktevekter
  • aldersfordelinger
  • rekrutteringsrater
  • hvor og når dyr ble påkjørt av bil og tog 

Kommunens og jegerens ansvar

Den ansvarlige representanten for et vald skal etter endt jaktsesong melde fra om alle dyr som er felt til kommunen eller villreinnemda. Opplysningene blir lagt inn i Hjorteviltregisteret. Kommunen eller villreinnemda kan også legge inn andre data som er samlet inn av jegerne under jakta. 

Sett og skutt

Høsten 2012 åpnet det en mulighet for elektronisk registrering av "sett elg" og "sett hjort". Jaktleder registrerer dataene via nettsiden "settogskutt.no". Valdansvarlig representant godkjenner dataene i hjorteviltregisteret. Du kan lese mer om ordningen i artikkelen "Smart registrering av elg og hjort". Se lenke i høyre marg.

Nyttig verktøy for flere aktører

All informasjon fra Hjorteviltregisteret er tilgjengelig for offentligheten. Informasjonen presenteres i ulike former. Du kan se på data fra jaktfelt til nasjonalt nivå, og for en rekke av år. Dette er nyttig informasjon for jaktrettshavere og offentlige myndigheter når bestandsutviklingen skal vurderes. 

Fallvilt

Alle dyr som dør utenom ordinær jakt kalles for fallvilt. De kan registreres i hjorteviltregisteret. Det omfatter fallvilt av hjortevilt og et utvalg av andre arter. Hjortevilt som dør utenom jakt er ofte påkjørt av bil eller tog. 

Å registrere dyr som er påkjørt i trafikken er viktig for å kunne vurdere hvilke veistrekninger som trenger siktingstiltak. Langt i fra alle hjortevilt som blir påkjørt dør. Å registrere påkjørsler hvor dyret overlever er like viktig som å registrere døde dyr. Elg overlever flere ulykker enn mindre dyr som rådyr. Elg utgjør en større fare for trafikanter enn det mindre dyr gjør.

Tema

Kategori