Rapportering og verifikasjon av utslipp

Rapportering

Virksomheter i kvotesystemet må hvert år, senest innen 31. mars, levere inn en rapport til Miljødirektoratet som dokumenterer utslippet det foregående året. Før 1. mai hvert år må virksomhetene levere kvoter tilsvarende utslippene i kvoteregisteret. Utslippsrapporteringen skjer via Altinn.

Verifikasjon

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at kravene i EU-forordningen om akkreditering og verifikasjon (AV-forordningen) innebærer at kvotepliktige utslipp fra og med 2013 skal verifiseres av en uavhengig tredjepart før de rapporteres til Miljødirektoratet.

Verifikatøren må være akkreditert for den aktuelle aktiviteten. Utenlandske verifikatører kan benyttes så lenge de oppfyller kravet til akkreditering.

Som en del av verifikasjonen skal verifikatøren blant annet besøke virksomheten, gjennomgå virksomhetens rutiner for overvåking av utslipp og vurdere risikoen for feil i utslippsrapporten.

Norsk Akkreditering har en oversikt over hvem som til enhver tid er akkreditert for verifikasjon av utslippsrapporter fra kvotepliktige virksomheter.

Verifikatøren skal benytte malen fra EU (Excel) for sin verifikasjonsrapport som den kvotepliktige virksomheten skal levere sammen med utslippsrapporten innen 31. mars året etter at utslippet fant sted.

Informasjon om akkrediterte verifikatører i andre land finnes blant annet gjennom EA (European Accreditation) som er koordineringsorgan for nasjonale akkrediteringsorganer i EU.

Søknad om unntak fra verifikasjonsbesøk

AV-forordningen åpner for at det i visse tilfeller kan gis unntak fra krav til verifikasjonsbesøk som en del av verifikasjon av utslippsrapporten for en kvotepliktig virksomhet. Det er den kvotepliktige virksomheten som må søke Miljødirektoratet om unntak fra verifikasjonsbesøk. Søknaden skal inneholde:

  • Resultatene av verifikatørs risikoanalyse, der det fremgår at verifikatør vurderer at verifikasjonsbesøk ikke er nødvendig
  • Bekreftelse på at alle data relevante for gjennomgang av utslippsrapporten er tilgjengelig uten å besøke enheten der utslippene finner sted
  • Dokumentasjon/bekreftelse på at det ikke er første gang verifikatør verifiserer utslippene fra virksomheten, det ikke er mer enn to år siden verifikasjonsbesøk har blitt gjennomført, eller det har skjedd vesentlige endringer i overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsåret
  • Dokumentasjon på at vilkårene/betingelsene for ikke å gjennomføre verifikasjonsbesøk angitt i EUs veileder 5 (pdf) er oppfylt

Fristen for å søke om unntak fra verifikasjonsbesøk er 30. november det året det søkes om unntak for. Fristen er satt for å sikre at myndighetene har tilstrekkelig med tid til å behandle søknaden og at det fortsatt er mulig å gjennomføre et verifikasjonsbesøk dersom søknaden ikke innvilges. trenger ikke å søke om unntak fra verifikasjonsbesøk. Vilkårene for unntak er likevel de samme som nevnt over.

Virksomheter med årlige utslipp under 25 000 tonn CO2 trenger ikke å søke om unntak fra verifikasjonsbesøk. Vilkårene for unntak er likevel de samme som nevnt over. Verifikatøren må vise til at ett av kriteriene angitt i EUs veileder 5 (pdf) er oppfylt.

Forbedringsrapport

Alle kvotepliktige virksomheter skal jevnlig vurdere om metodene som brukes i overvåking av kvotepliktige utslipp kan forbedres. I den forbindelse er det laget en mal for forbedringsrapport som virksomhetene skal bruke.

Forbedringsrapporten omhandler to ulike kategorier av forbedringer:

  • Oppfølging av avvik og anbefalte forbedringer (gjelder ikke for virksomheter med utslipp under 25 000 tonn årlig) angitt i den årlige verifikasjonsrapporten
  • Jevnlig forbedring av overvåkningsmetoder

Forbedringsrapporter som omhandler anbefalinger om forbedringer og avvik påvist gjennom verifikasjonen, skal sendes Miljødirektoratet innen 30. juni samme år som verifikasjonsrapporten ble utstedt.

Forbedringsrapporter angående jevnlige forbedringer av overvåkingsmetoder skal sendes inn hvert år for virksomheter i kategori C, hvert andre år for virksomheter i kategori B og hvert fjerde år for virksomheter i kategori A.

I alle tilfeller der forbedringen krever en endring av overvåkningsplanen, må en oppdatert overvåkningsplan sendes til Miljødirektoratet via Altinn for godkjenning (se artikkel 15 i MR-forordningen).

Forbedringsrapporten skal sendes inn til Miljødirektoratet innen 30. juni på egen mal til post@miljodir.no

Relevant regelverk og veiledningsmateriell

EUs forordning om akkreditering og verifikasjon

For ytterligere veiledning til regelverket, se EUs nettsider for overvåking, rapportering og verifikasjon av kvotepliktige utslipp.