Hvem er omfattet av EUs kvotehandelsystem for industri?

Fra og med 2013 ble kvotesystemet utvidet til å gjelde følgende bransjer og klimagasser (nye fra 2013 i kursiv):

 • energianlegg (over 20 MW)
 • raffinering av mineralolje
 • røsting og sintring av jernmalm
 • produksjon av støpejern og stål
 • sement og kalkproduksjon
 • glass, glassfiber og keramiske produkter
 • treforedling
 • N2O fra kunstgjødselproduksjon
 • offshore petroleumsvirksomhet
 • CO2 og PFK fra aluminiumproduksjon
 • CO2 fra produksjon av ferrolegeringer og petrokjemisk industri
 • utslipp i forbindelse med fangst og lagring av CO2
 • mineralull

Kvoteplikten for industri er definert i klimakvoteforskriftens paragraf 1, gjengitt under.

§ 1-1. (Industri.  Kvotepliktige aktiviteter og klimagasser)

Kvoteplikten gjelder utslipp av klimagasser som nevnt i tabellen under, i forbindelse med:

   AktiviteterKvotepliktige utslipp
1   forbrenning av brensler i virksomheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW (kvoteplikten gjelder likevel ikke forbrenning av brensler i anlegg for forbrenning av farlig og kommunalt avfall)   Karbondioksid (CO2 )  
2   raffinering av mineralolje   Karbondioksid (CO2 )  
3   produksjon av koks   Karbondioksid (CO2 )  
4   røsting og sintring av metallholdig malm (herunder sulfidholdig malm), inkludert pelletisering   Karbondioksid (CO2 )  
5   produksjon av støpejern eller stål (primær- eller sekundærproduksjon), inkludert kontinuerlig støping, med en kapasitet som overstiger 2,5 tonn pr. time   Karbondioksid (CO2 )  
6   produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW   Karbondioksid (CO2)  
7   produksjon av primær aluminium   Karbondioksid (CO2 ) og perfluorkarboner (PFK)  
8   produksjon av sekundær aluminium i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW   Karbondioksid (CO2 )  
9   produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller, inkludert produksjon av legeringer, raffinering/foredling og støping i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt (inkludert reduksjonsmidler) overstiger 20 MW   Karbondioksid (CO2)  
10   produksjon av sementklinker i rotèrovner med en produksjonskapasitet som overstiger 500 tonn pr. døgn eller i andre typer ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
11   produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt i roterovner eller i andre ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
12   produksjon av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2)  
13   produksjon av keramiske produkter ved brenning, herunder takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy og porselen, med en produksjonskapasitet som overstiger 75 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
14   produksjon av mineralull til isolasjonsmateriale ved bruk av glass, stein eller slagg med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
15   tørking eller kalsinering av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW   Karbondioksid (CO2)  
16   produksjon av masse fra trevirke eller andre fibermaterialer   Karbondioksid (CO2 )  
17   produksjon av papir eller kartong med en produksjonskapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
18   produksjon av sot som omfatter karbonisering av organiske stoffer som for eksempel olje, tjære, rester fra krakking og destillasjon i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW   Karbondioksid (CO2 )  
19   produksjon av salpetersyre   Karbondioksid (CO2 ) og lystgass (N2  O)  
20   produksjon av adipinsyre   Karbondioksid (CO2 ) og lystgass (N2  O)  
21   produksjon av glyoksal og glyoksylsyre   Karbondioksid (CO2 ) og lystgass (N2  O)  
22   produksjon av ammoniakk   Karbondioksid (CO2 )  
23   produksjon av organiske kjemikalier ved krakking, reformering, oksidasjon eller ved lignende prosesser med en produksjonskapasitet som overstiger 100 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2)  
24   produksjon av hydrogen (H2 ) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidasjon med en produksjonskapasitet som overstiger 25 tonn pr. døgn   Karbondioksid (CO2 )  
25   produksjon av natriumkarbonat (Na2  CO3 ) og natriumbikarbonat (NaHCO3 )   Karbondioksid (CO2 )  
26   fangst av klimagasser fra kvotepliktige virksomheter som skal transporteres og lagres i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter   Karbondioksid (CO2 )  
27   transport av klimagasser i rørledninger for lagring i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter   Karbondioksid (CO2 )  
28   lagring av klimagasser i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter   Karbondioksid (CO2 )  

        Kvoteplikten gjelder ikke virksomheter som hovedsakelig benyttes til forskning, utvikling og testing av nye produkter og prosesser.  Dersom kun deler av en virksomhet benyttes til de nevnte formålene, vil utslippene fra disse delene av virksomheten ikke være kvotepliktige.

        Kvoteplikten gjelder ikke virksomheter som kun benytter biomasse.

        Hvorvidt en kapasitetsgrense er oversteget vurderes samlet for alle enheter innenfor aktiviteter som har samme kapasitetsgrense hvor enhetene ligger på samme sted og står i nær driftsmessig sammenheng.  Enheter innenfor aktiviteter som har samme kapasitetsgrense, men som ikke ligger på samme sted, kan vurderes samlet der disse står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng.

        Forbrenningsenheter med innfyrt termisk effekt under 3 MW og forbrenningsenheter som kun benytter biomasse skal ikke regnes med ved vurdering av om kapasitetsgrensen på 20 MW er oversteget.  Forbrenningsenheter som kun benytter biomasse omfatter i denne sammenheng også forbrenningsenheter som kun benytter fossilt brensel ved opp- eller nedkjøring av anlegget.

        Dersom en kapasitetsgrense er oversteget, skal CO2 -utslipp fra alle forbrenningsenheter som er i nær driftsmessig sammenheng med enheter innenfor aktivitet nevnt i første ledd og som befinner seg på samme sted som disse, omfattes av kvoteplikten.  CO2-utslipp fra forbrenningsenheter som ikke befinner seg på samme sted som enheter innenfor aktivitet nevnt i første ledd skal omfattes av kvoteplikten dersom enhetene står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng.

Relevant regelverk og veiledningsmateriell