CO2-håndtering. Foto: iStockphoto.

CO2-håndtering

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er en avgjørende teknologi for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til under to grader i de fleste av scenarioene i FNs klimapanels femte hovedrapport. Samtidig er tilgjengeligheten av CCS den enkeltfaktoren som påvirker kostnadene ved å nå klimamålene mest. Bruk av CCS på utslipp fra forbrenning av biomasse spiller en spesielt viktig rolle i mange av scenarioene fordi det fjerner CO2 fra atmosfæren. CCS kan også redusere prosessutslipp fra for eksempel sementindustri, hvor det per i dag ikke finnes tilgjengelige alternative teknologier for å fjerne utslipp.

Statsforetaket Gassnova skal på, vegne av myndighetene, bidra til at det utvikles teknologi for fangst og lagring av CO2 i Norge.

4. juli i år overleverte Gassnova en studie over mulighetene for fullskala fangst og lagring av CO2 til Olje - og energidepartementet.

Studien viser at det er teknisk mulig å gjennomføre CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud, at skipstransport er gjennomførbart og at det finnes en egnet lagerlokasjon. 

Miljødirektoratet forvalter virksomheters tillatelse til forurensende virksomhet og er konsekvensutredningsmyndighet for industrien. Videre forvalter vi klimakvoteregelverket. Utslipp av CO2 fra fangst, fra transport i rør til lagring og fra lagret er alle kvotepliktige aktiviteter.  

Det må også søkes Miljødirektoratet om tillatelse til lagring av CO2, hvor vilkårene i tillatelsen bl.a. omfatter injeksjonsbetingelser, overvåkingsprogram og finansiell sikkerhet for lagret CO2. Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som gir nærmere bestemmelser for finansiell sikkerhetsstillelse ved CO2-lagring.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy