Sentrale stortingsmeldinger om miljøvern

St.meld. nr. 68 (1980-81) Vern av norsk natur var den første stortingsmeldingen som ga et helhetlig perspektiv på naturvernpolitikken i Norge.

Meldingen påpeker at de påbegynte verneplanene for sjøfugl, våtmark, myr og edelløvskog skal gjennomføres. I tillegg blir det tatt sikte på å utarbeide verneplaner for urskogpregede barskogområder.

Målsettingene om vern av norsk natur er senere videreført og utvidet gjennom flere stortingsmeldinger. Stortinget har gitt sin tilslutning til følgende stortingsmeldinger:

St.mld.nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Meldingen gir en ramme for omfanget av nasjonalparkplanen, der det legges opp til å etablere 40 nye områder, samt å utvide 10 eksisterende nasjonalparker.

St.meld.nr. 40 (1994-95) Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. Her ble rammene for barskogvernet utvidet med 120 km2 produktiv barskog.

St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona. Med denne meldingen ble det bestemt at det skal utarbeides en marin verneplan.

St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand I forbindelse med vern av biologisk mangfold ble det innført et nasjonalt resultatmål som tilsa at et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner.

St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning Meldingen slår fast at det fortsatt er et mål å supplere det etablerte nettet av verneområder med representative eller på annen måte verdifulle områder, men at første prioritet er å holde fremdriftsplanene for gjennomføring av allerede vedtatte planer.

St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Det markeres en økt satsing på skogvern. En viktig utfordring i dette arbeidet er å redusere konfliktnivået, samtidig som det sikres god faglig kvalitet i skogvernet.