Et marint vern ivaretar sjøbunnen med ulike naturtyper og tilhørende arter. Her sjønellik og dødmannshånd. Foto: Torgeir Kaarbø

Marin verneplan

Norge har ennå urørt natur i sjøområder ved kysten, men presset på disse er økende. Nasjonal marin verneplan skal beskytte et representativt utvalg av områdene og sikre mangfoldet av arter og naturtyper.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy