Kartlegging av støy

EUs rammedirektiv for støy stiller krav om at utendørsstøy skal kartlegges. Dette regelverket gjelder også for Norge. I Norge er rammedirektivet for støy tatt inn i forurensningsforskriftens kapittel 5. Støykartleggingen skal avdekke spesielt støybelastede områder. Hensikten er å redusere skadelig eksponering for støy.

I tillegg er det krav til å kartlegge innendørs støy etter forskriftens kap 5 del II. Kartlegging av utendørsstøy og innendørsstøy har samme frist, men kriteriene som utløser kartleggingsplikt er forskjellig. Neste frist er 2017. 

Hvem skal kartlegge?

Støykartleggingen i 2017 vil omfatte de samme kommuner som var kartleggingspliktige i 2012. I 2012 omfattet kartleggingsplikten flere samferdselsstrekninger enn de som ble kartlagt i 2007. Veier med mer enn 3 millioner kjøretøypasseringer per år, jernbanelinjer med mer enn 30 000 tog per år og flyplasser med mer enn 50 000 bevegelser i året var kartleggingspliktige i 2012. Byområder med over 100 000 innbyggere var kartleggingspliktige i 2012, som medførte at dette gjaldt følgende kommuner med berørte nabokommuner: 

Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
Bergen
Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola
Trondheim
Fredrikstad og Sarpsborg.

Hvilke støynivåer skal kartlegges?

Kartleggingsplikten er ikke utvidet siden 2012.

Kartlegging av støy skal skje etter felles indikator og metoder i alle EU-land. Støynivået skal beregnes i henhold til Lden og Lnight:

  • Lden er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB/10 dB som ekstra tillegg for kveld-natt. Lden -nivået skal beregnes som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 
  • Lnight er et A-veiet ekvivalentnivå for en 8 timers nattperiode fra 23.00-07.00.

I byer som omfattes av regelverket skal alle støynivåer over Lden 55 og 50 Lnight kartlegges. Det samme gjelder sterkt trafikkerte områder. Direktivet stiller krav om at kartleggingen skal gjøres i 4 meters høyde, og at beregningene skal gjøres med beregningsmodeller. Generelt er det en viss usikkerhet knyttet til resultatene. 

Handlingsplaner for reduksjon av støy skal utarbeides

Handlingsplanene skal foreligge innen 1 år etter fristen for kartlegging (neste frist 30.06.2018). 

Befolkningen skal bli opplyst om den støyeksponeringen de utsettes for. Det ble utarbeidet handlingsplaner for reduksjon av støy fra de ulike kildene innen utgangen av juni 2013.

Handlingsplanene inneholder en beskrivelse av hvilke tiltak som vurderes gjennomført for å redusere støybelastningen. En rekke formelle minstekrav til handlingsplanene er angitt, men det er ikke fastsatt bestemte grenseverdier eller frister for når tiltak i handlingsplanene skal være gjennomført. Miljødirektoratet anbefaler at de nasjonale støymålene i Stortingsmelding nr 26 legges til grunn i forbindelse med dimensjonering av tiltak i handlingsplanene.