En havhest varmer ungen sin på Jan Mayen. Foto: Ola Nordsteien, NP

SEAPOP

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av de marine miljøene. Her kan du lese mer om dette.

Fakta

Mål: Helhetlig, samordnet og langsiktig overvåking og kartlegging av sjøfugler i Norge, inklusive Svalbard, Jan Mayen og tilstøtende havområder, for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av våre marine miljøene.

Oppstart: Lofoten - Barentshavet fra 2005, Norskehavet inkludert fra 2007, nasjonal skala fra 2008, Jan Mayen inkludert fra 2011

Tildeling 2015 (NOK): 14,67 millioner

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt og Tromsø museum (Universitetsmuseet)

Analyser og rapportering: Eget nettsted (www.seapop.no) for løpende kommunikasjon av data og resultater. Prosjektrapporter publiseres i egen serie (SEAPOP Short Report) og programmets resultater sammenfattes i en populærvitenskapelig årsbrosjyre. Omfattende vitenskapelig publisering i internasjonale tidsskrift er en viktig kvalitetssikring av resultatene.

Overvåkingsområder: Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen) med omkringliggende havområder.

Metoder: Overvåkingen foregår på et stort antall lokaliteter og utføres i det alt vesentlige iht. internasjonalt anbefalte metoder. Omfatter en rekke parametere for artenes bestandsutvikling, reproduksjon, overlevelse og næringstilgang.

Status

Hele 40 % av sjøfuglartene i Norge er rødlistet. Hekkesesongen 2015 bidro ikke til å forbedre situasjonen. Den omfattende hekkesvikten og tilbakegangen for mange bestander fortsatte. Problemene var størst i koloniene langs Norskehavet, men også lenger nord var hekkesuksess og bestandsutvikling dårligere enn på mange år. 

Et felles løft

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander; seabird populations) er det hittil største løftet for langsiktig overvåking og kartlegging av sjøfugl i norske farvann. Hovedfokuset er rettet mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.

Programmet har opprettet et økologisk og geografisk helhetlig overvåkingssystem for hekkende bestander med et nettverk av lokaliteter, arter, demografiske parametre og diettstudier. Dette er samordnet med alle tidligere etablerte og relevante overvåkingsaktiviteter, som administreres som en faglig integrert del av programmet.

Overvåkingen av overvintrende sjøfugl er også utvidet med flere områder enn tidligere. Nettverket av nøkkellokaliteter muliggjør viktige tilleggsmoduler som ellers ville være ekstremt kostnadskrevende å implementere i praksis, f.eks. mer utstrakt bruk av ny teknologi for å øke kunnskapen om sjøfuglenes vandringer og leveområder utenfor hekketiden.

Mange av prosjektlederne i SEAPOP har etablert et godt samarbeid med kolleger ved vitenskapelige institusjoner i inn- og utland. Programmet kan vise til god produksjon av publikasjoner i anerkjente fagtidsskrift og betydelig populærfaglig formidling.

Programmet er et ledd i en langsiktige oppbyggingen av tilstrekkelig gode data om norske sjøfuglers som beslutningsstøtte for virksomhet og finansieres i et samarbeid mellom miljøforvaltningen, olje- og energidepartementet og Norsk olje og gass (tidligere OLF), med betydelig egeninnsats fra de deltakende institusjonene. Direktoratet for naturforvaltning leder programmets styringsgruppe der også flere andre sektorer deltar.  

Siste publikasjoner

Anker-Nilssen, T. (red.), Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., , K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Syrstad, G.H. 2015. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005 – 2014 - SEAPOP.

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Strøm, H., Sivertsen, K. (redaksjon og layout), Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. Sjøfugl i Norge 2014. Resultater fra SEAPOP-programmet.

Øvrige publikasjoner på SEAPOP

Kontakt:

Magnus Irgens

Eksterne lenker:

www.seapop.no

 

Relaterte lenker