Hav og kyst - miljøovervåking

Hav og kyst - miljøovervåking

Norske hav- og kystområder dekker fem ganger så stort areal som våre landområder. Høy biologisk produksjon gir sesongvis store mengder plante- og dyreplankton i vannmassene som igjen gir beitegrunnlag for andre organismer. Dette gir igjen opphav til store bestander av fisk, sjøfugler og sjøpattedyr. På disse sidene kan du lese mer om overvåkingen av sjøfugl og marin hardbunnsfauna.

Marin kartlegging

Kunnskap om marine arters tilstand og utbredelse er avgjørende for å ivareta biologisk... 16.09.15

Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Miljøtilstanden langs kysten overvåkes i overvåkningsprogrammet Økokyst. 28.06.13

Havforsuringsovervåking

Hva skjer med havet når det tar opp mer CO2? 28.06.13

Overvåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder (Elvetilførselsprogrammet)

Elvetilførselsprogrammet måler tilførsler av næringssalter og utvalgte miljøgifter til...

Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard

Det er viktig å forstå hvordan menneskelig aktivitet, som forurensning og klimaendringer... 27.02.12

Lundens populasjonsøkologi på Røst

Overvåking av lundens populasjonsøkologi viderefører tradisjonelle tidsserier for lunden... 23.02.12

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl overvåker variasjon over tid i hekke- og... 23.02.12

SEAPOP

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde... 27.02.12

Avsluttede programmer

Her finner du oversikt over rapporter i avsluttede overvåkingsprogrammer under temaet Hav og kyst. 03.09.15