Miljøgifter i havner (avsluttet)

Hovedmålet med overvåkingsprogrammet er å gjennomføre miljøgiftundersøkelser i marine organismer og bunnsedimenter i utvalgte havner og fjorder. I tillegg skal det gjøres basisundersøkelser av miljøgifter i utvalgte marine organismer fra de samme områdene for å vurdere behov for kostholdsråd.

Sonderende sedimentundersøkelser i norske havner og utvalgte kystområder ble utført langs hele kysten i perioden 1993-96. Disse undersøkelsene viste at det er et stort behov for videre kartlegging av bunnsedimentene i mange havner. I tillegg er det et stort behov for å framskaffe informasjon om miljøgifter i marine organismer fra mange av disse områdene.

I 1999-2003 er det foretatt kartlegginger av miljøgifter i havner i de tre nordligste fylkene, Agderfylkene, Rogaland og på Østlandet. Alle disse undersøkelsene resulterte i nye kostholdsråd. Det gjenstår kartlegging i fem fylker langs kysten av Vest-Norge.

 

Relaterte lenker