Forslag om forbud mot 8 PAH-stoffer i gummigranulater på sports- og lekeplasser

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot gummigranulater som inneholder en eller flere av 8 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) over en gitt konsentrasjon under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 19. mars 2019, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 16. november 2018.

Gi innspill til ECHA-høringer
Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. 

Forbud og begrensninger under REACH
innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Forslaget om forbud gjelder for omsetning av granulater som til sammen inneholder mer enn 17 mg/kg av spesifikke PAH. Forslaget gjelder for bruk av disse granulatene som fyll eller i løs form ved lekeplasser, kunstgressbaner eller andre sportsapplikasjoner.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ber om kommentarer på restriksjonsforslaget. Høringsfrist er 19. mars 2019. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 16. november 2018, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC).

Gå direkte til ECHAs høring

Forslaget omfatter følgende PAH-stoffer:

Stoff

Cas-nummer

Benzo[a]pyrene (BaP)

50-32-8

Benzo[e]pyrene (BeP)

192-97-2

Benzo[a]anthracene (BaA)

56-55-3

Chrysen (CHR)

218-01-9

Benzo[b]fluoranthene (BbFA)

205-99-2

Benzo[j]fluoranthene (BjFA)

205-82-3

Benzo[k]fluoranthene (BkFA)

207-08-9

Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA)

53-70-3

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema