Forslag om å utvide lista over stoffer som er underlagt krav om godkjenning under REACH

Kjemikaliebyrået ECHA foreslår at 18 nye stoffer på kandidatlista i REACH føres opp på vedlegg XIV og underlegges krav om godkjenning. Blant stoffene er Bisphenol A, Dechlorane Plus™ og flere stabilisatorer i polymerer og PVC. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist 5. desember 2018.

FRA KANDIDATLISTA TIL VEDLEGG XIV

Prioriterte stoffer for listing i REACH vedlegg XIV, som dermed underlegges krav om godkjenning, er stoffer fra kandidatlista (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern), som er svært skadelige, er i omfattende og utbredt bruk, og som produseres i store mengder. Les mer om kandidatlista og krav om godkjenning i REACH

Omtrent en gang i året legges forslag til nye stoffer til REACH vedlegg XIV på internasjonal høring med 90 dagers kommentarfrist. ECHA sender sin anbefaling om hvilke stoffer som foreslås inkludert på vedlegg XIV til EU-kommisjonen, som i samråd med medlemsstatene avgjør om et stoff skal inkluderes i vedlegg XIV og hvilke overgangstider/unntaksområder som skal fastsettes.

Hvis EU-kommisjonen vedtar ECHAs forslag og det ikke er mulig å finne alternative stoffer eller bruke alternativ teknologi (substitusjon), må virksomheter søke om godkjenning til ECHA for fortsatt å kunne bruke stoffene etter gitte tidsfrister.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til dette forslaget er det viktig å gi innspill til ECHA i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Forslaget omfatter følgende stoffer fra kandidatlista:

 

Stoffer

Bruksområde (eksempler)

1

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)

Epoksyresin herder

2

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™)

Flammehemmer i adhesiver og polymerer

3

Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyd and 4- heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥ 0.1 % w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)

Smøremidler og smørefett

4

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)

Stabilisator i polymerer

5

Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)

Stabilisator i polymerer

6

4,4'bis(dimethylamino)-4"-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0,1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)

Trykkfarge

7

Dioxobis(stearato)trilead

Stabilisator i PVC

8

Fatty acids, C16-C18, lead salts

Stabilisator i PVC

9

Trilead dioxde phosphonate

Stabilisator i PVC, gummi produksjon, speilbelegg

10

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

Stabilisator i PVC, speilbelegg

11

[Phtalato(2-)]dioxotrilead

Stabilisator i PVC

12

Trilead bis(carbonate)dihydroxide

Kunstmaling

13

Lead oxide sulfate

Speilbelegg

14

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)

Epoksyresin herdere

15

Hexahydromethylphtalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphtalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphtalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphtalic anhydride [4] (MHHPA)

Epoksyresin herdere

16

Tetraethyllead

Tilsetning i drivstoff for luftfart

17

2-methoxyethanol

Løsemiddel

18

2-ethoxyethanol

Løsemiddel

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema