Nytt stoff på EUs kandidatliste og oppdatert begrunnelse for listing av flere stoffer

Kandidatlista i REACH er nylig oppdatert med stoffet perfluorheksan-1-sulfonsyre og dets salter (PFHxS). I tillegg er begrunnelsene for listing av bisfenol A og fire ftalater blitt oppdatert og omfatter nå hormonforstyrrende effekter for mennesker.

SVHC - Substances of Very High Concern

omfatter stoffer som er:
- Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
- Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
- Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 174 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC, se faktaboks).

Det nye stoffet på kandidatlista er identifisert som meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) og ble oppført 7. juli:

  • perfluorheksan-1-sulfonsyre og dets salter (PFHxS)

Oppdatert begrunnelse for listing av flere stoffer

Stoffene bisfenol A (BPA) og de fire ftalatene DEHP, DBP, BBP og DIBP var fra før oppført på kandidatlista basert på sine reproduksjonstoksiske egenskaper (DEHP i tillegg for hormonforstyrrende effekt i miljø).   Det er nå vedtatt at alle disse stoffene også oppfyller kriteriene for hormonforstyrrende effekt i mennesker, dermed er samtlige begrunnelser for listing på kandidatlista oppdatert.

Se mer informasjon hos ECHA

Informasjonsplikt og kandidater til videre regulering

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning i REACH. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått godkjenning av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i REACH. 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema