Fra 2006 til 2010 gjennomførte myndighetene et prosjekt for å rydde opp i forurenset jord i barnehager og på lekeplasser i de ti største byene og på fem industristeder i Norge. Foto: Kristin Kinck Rannem / Miljødirektoratet

Barnehager og lekeplasser

Miljøverndepartementet la i 2006 fram en handlingsplan for opprydding av miljøgifter i barns utemiljø. Gjennomføringen av planen ble avsluttet i 2010. På denne siden kan dun finne veiledere tilknyttet handlingsplanen og lese mer om selve gjennomføringen av prosjektet.