Eksempel på kartlegging og verdsetting

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

For å nå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv er det viktig å ivareta et bredt spekter av friluftslivsområder med ulike kvaliteter. Kommunen bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder som ett ledd i dette arbeidet.

Hvorfor kartlegge?

Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape helsefremmende, trivsels-skapende og miljøvennlige nærmiljø.

I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er stimulering til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i alle landets kommuner et viktig tiltak. Målet er at flest mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018.

Gevinster

Kartlegging og verdsetting av områder som er viktige for friluftsliv gir kommunene:

  • Et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftslivsinteressene i planprosesser.
  • Mulighet til å unngå bit-for-bit-utbygging og fragmentering.
  • Oversikt over områder som kan være aktuelle for sikring ved hjelp av statlige midler.
  • Et godt grunnlag for utarbeiding av sti- og løypeplaner som vedlegg til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
  • Et godt grunnlag for vurdering av søknader om spillemidler til friluftslivsformål.

Metode

Miljødirektoratet har utviklet en metode for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Denne presenteres i Veileder M98 (revidert utgave av DN-håndbok 25 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder) - se "Relaterte lenker".

Metoden er lagt opp slik at den skal være enkel og etterprøvbar. Det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.

Digitale temakart

Et viktig mål for arbeidet er at resultatet presenteres i en hensiktsmessig form. Temakartet digitaliseres, slik at det kan lagres og presenteres i Naturbase sammen med annen temainformasjon. Kommunen eier dataene og vil ha ansvar for ajourhold. Kommunen bør legge temakartet inn i sitt eget digitale kartverktøy og innsynsverktøy, for eksempel som WMS fra Naturbase. I tillegg finnes ulike eksportløsninger i Naturbase.

Erfaringer og tips

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder ble gjennomført i kommunene i Salten-regionen i Nordland i perioden 2005-2011. Dataene fra kartleggingen har vist seg svært nyttige i arealplanlegging, i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med regionale og nasjonale planer, i sikringssaker, og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv.

Kontakt

Gudrun Hagen

tlf.: 951 18 476

Relaterte lenker