EMAS-endringer

Endringer i miljøledelsessystemet EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Ny tekst i vedleggene I, II, III og IV i EMAS forordningen

Kravene til organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS baserer seg på kravene i miljøledelsesstandarden ISO 14001. Ny utgave av denne standarden fra 2015 har medført at teksten i EMAS-forordningens vedlegg I til og med IV har blitt endret.

Endringen av vedleggene I, II og III er tatt inn i norsk rett fra 9. februar 2018, mens endringene av vedlegg IV er nær forestående.

Endringer av vedleggene I, II og III

Vedlegg I - Miljøgjennomgåelse

Endringene her er knyttet til:

 • Bestemmelse av organisasjonens kontekst
 • Identifisering av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger
 • Bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter

I tillegg er punktene om identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter og bestemmelse av de mest relevante aspektene, og vurdering av viktigheten av de ulike aspektene, revidert og skjerpet. Dette medfører en ny struktur for vedlegg 1 Miljøgjennomgåelse:

 1. Bestemmelse av organisasjonens kontekst
 2. Identifikasjon av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger
 3. Identifikasjon av relevante reguleringer knyttet til miljøet
 4. Identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter og vurdering av de vesentligste
 5. Vurdering av viktigheten av de ulike miljøaspektene
 6. Evaluering av resultater fra gransking av tidligere hendelser
 7. Bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter
 8. Gjennomgang av eksisterende prosesser, praksis og prosedyre

Vedlegg II - Krav til miljøstyringsordninger og andre spørsmål det må tas hensyn til av organissoner som gjennomfører EMAS

Erstatte ISO 14001:2004 med ISO 14001:2015 i del A i vedlegget.

Elementer i del B har blitt tilpasset for å unngå gjentakelser av elementer i standarden:

 • B2 Etterleving av regelverket (ny B4) – punktet er innskjerpet i tråd med art. 4.4 i forordningen om at organisasjoner skal dokumentere at alle lovkrav er oppfylt.
  • B3 Miljøprestasjon (ny B1 og B5) – forpliktelsen til kontinuerlig forbedring er opprettholdt og skjerpet for å unngå gjentagelse med elementer som allerede finnes i standarden.
  • B4 Medvirkning fra arbeidstakerne (ny B2) – forpliktelse til å ha en ledelsesrepresentant ansvarlig for miljøledelsessystemet
  • B6 Kommunikasjon (ny B7) – skjerpet for å fokusere på elementene som representerer forpliktelser for organisasjonen.

Vedlegg III-Intern miljørevisjon

 • Integrering av de utvidede kravene til etterlevelse av reguleringer ("etterlevelse av lovpålagte og øvrige krav relatert til miljø")
 • Integrere "informasjon fra ledelsen om graden av lovoverholdelse" som ett objekt.

Gjennomføring:

Ved gjennomføring må prinsippet om "parallell registrering/sertifisering" for organisasjoner opprettholdes, dvs. at EMAS ikke kan kreve at organisasjoner skal oppfylle den nye standarden tidligere enn for kun ISO 14001 sertifisering.

ISO 14001:2004 vil ikke være gjeldende lenger enn frem til september 2018.

Hvis miljørevisor har planlagt en verifikasjon før 14. mars 2018 i en EMAS-registrert organisasjon, kan denne verifikasjonen utsettes med inntil seks måneder etter avtale mellom registreringsorganet og miljøkontrolløren.

Dersom neste verifikasjon er planlagt før 14. september 2018 kan den utføres i tråd med EMAS-forordningen og rådsregulering (EU) no 517/2013. Dersom dette utføres vil gyldigheten av registreringen og miljøredegjørelsen kun strekke seg frem til 14. september 2018.

Endring av vedlegg IV - Miljøredegjørelse

Disse endringene er under arbeid for innføring i norsk rett i nær framtid.

Endringene i vedlegg IV om miljøredegjørelsen er både av språklig og innholdsmessig art og er gjennomført for at miljøredegjørelsen skal utformes, og inneholde elementene som forordningen og vedleggene I, II og III påpeker skal vurderes.

Vedlegg IV gir føringer for hva som må være med i miljøredegjørelsen og hvordan den skal utformes og kommuniseres i virksomheten og til allmenheten.

Følgende viktige endringer har blitt gjennomført i vedlegg IV (i tillegg til mange språklige):

 • teksten er mer aksjonsrettet, dvs. at organisasjoner blir bedt om å rapportere om tiltakene for å oppnå miljøforbedring og samsvar med lovreguleringer.
 • teksten er mer fleksibel mht. rapportering på den måten at organisasjonen enklere kan rapportere om lovoppnåelse uten å komme med en lang liste over reguleringer den er i samsvar med (pkt B, g).
 • teksten gir større fleksilibitet ved valg av enheter ved rapportering av kjerneindikatorer (pkt. C)

Gjennomføring:

Dersom valideringen av miljøredegjørelsen eller oppdateringen av denne skal gjennomføres i henhold til regulering EF 1221/2009 etter datoen for denne reguleringens (vedlegg IV) innføring i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med miljøkontrolløren og registreringsorganet, bli validert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.

Dersom en ikke-validert miljøredegjørelse skal oversendes registreringsorganet jf. artikkel 7 (3) i EF 1221/2009 etter datoen for innføring av nytt vedlegg IV i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med registreringsorganet, bli rapportert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.