Miljøredegjørelsen

Hensikten med miljøredegjørelsen er å informere allmennheten og andre berørte parter om organisasjonens miljøvirkninger og miljøprestasjon, og om dens kontinuerlige forbedring av miljøprestasjonen.

Miljøinformasjon skal presenteres på en klar og sammenhengende måte, og framlegges i trykt versjon for dem som ikke har mulighet til å skaffe denne informasjonen på annen måte. Opplysningene skal gjøres tilgjengelige i en samlet, trykt utgave av organisasjonen når den registreres for første gang, og deretter hvert tredje år.

Godkjennes av miljøkontrolløren

Når en organisasjon registreres for første gang, skal den, idet det tas hensyn til kriteriene under, framlegge miljøinformasjon som skal betegnes som miljøredegjørelse og som skal godkjennes av miljøkontrolløren. Når den er blitt godkjent, skal den framlegges for registreringsorganet og deretter gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Et kommunikasjonsverktøy

Miljøredegjørelsen skal være et middel for kommunikasjon og dialog med allmennheten og andre berørte parter om miljøprestasjonen. Under arbeidet med miljøredegjørelsen skal organisasjonen ta hensyn til allmennhetens og andre berørte parters informasjonsbehov.

Miljøredegjørelsen skal minst omfatte følgende:

 • En klar og entydig beskrivelse av organisasjonen som skal registreres i EMAS, og en oppsummering av organisasjonens former for virksomhet, produkter og tjenester, samt av dens forhold til eventuelle mororganisasjoner.
 • Miljøpolitikken og en kort beskrivelse av organisasjonens miljøstyringsordning.
 • En beskrivelse av alle betydelige direkte og indirekte miljøaspekter som fra organisasjonens side gir betydelige miljøvirkninger, og en redegjørelse for arten av miljøvirkninger og deres tilknytning til disse aspektene.
 • En beskrivelse av miljø- og delmålene sett i forhold til de betydelige miljøaspektene og virkningene.
 • En oppsummering av de data som foreligger om organisasjonens miljøprestasjon sett i forhold til dens miljømål og -delmål med hensyn til dens betydelige miljøvirkninger. Oppsummeringen kan omfatte tallverdier for utslipp av forurensende stoffer, for avfallsproduksjon, for forbruk av råstoffer, energi og vann, for støy og eventuelt for andre aspekter. Dataene bør muliggjøre en sammenligning fra år til år, noe som skal gi et grunnlag for å vurdere utviklingen i organisasjonens miljøprestasjon.
 • Andre faktorer som gjelder miljøprestasjonen, herunder miljøprestasjonen sett i forhold til regelverksbestemmelser med hensyn til deres betydelige miljøvirkninger.
 • Miljøkontrollørens navn og akkrediteringsnummer, og datoen da miljøredegjørelsen ble godkjent.

Kriterier for rapportering

Rådata fra en miljøstyringsordning kan brukes på mange måter for å vise organisasjonens miljøprestasjon. For dette formål kan organisasjonen bruke relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon, idet den forsikrer seg om at disse indikatorene:

 • gir en nøyaktig vurdering av organisasjonens miljøprestasjon
 • er forståelige og entydige
 • muliggjør en sammenligning fra år til år, noe som skal gi et grunnlag for å vurdere utviklingen i organisasjonens miljøprestasjon,
 • muliggjør en sammenligning med sektorielle, nasjonale eller regionale standardverdier, når det er relevant
 • muliggjør en sammenligning med regelverkskrav når det er relevant

Vedlikehold av offentlig informasjon

Organisasjonen skal på årsbasis ajourføre informasjonen og hvert år sørge for at alle endringer godkjennes av miljøkontrolløren. Det er mulig å fravike reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, under visse omstendigheter fastsatt av EU-kommisjonen. Etter godkjenning skal endringene også oversendes Registreringsorganet og gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Offentliggjøring av informasjon

Organisasjonen kan ønske å henvende seg til ulike målgrupper eller berørte parter med informasjon fra miljøstyringsordningen, og anvende bare utvalgte opplysninger fra miljøredegjørelsen. EMAS-logoen kan brukes på all miljøinformasjon som offentliggjøres av en organisasjon, såframt en miljøkontrollør har godkjent at informasjonen er:

 • nøyaktig, og ikke villedende
 • dokumentert og verifiserbar
 • relevant og brukes i riktig sammenheng
 • representativ for organisasjonens samlede miljøprestasjon
 • ikke til å misforstå
 • vesentlig med hensyn til den samlede miljøvirkningen

og dersom det henvises til organisasjonens nyeste miljøredegjørelse, som informasjonen er hentet fra.

Allmennhetens adgang til informasjonen

Informasjonen som utgjør en organisasjons miljøredegjørelse, og den ajourførte informasjonen, skal være tilgjengelig for allmennheten og andre berørte parter. Miljøredegjørelsen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. For dette formål oppfordres organisasjonene til å ta i bruk alle tilgjengelige midler (elektronisk publisering, biblioteker osv.). Organisasjonen skal kunne demonstrere for miljøkontrolløren at enhver som er interessert i organisasjonens miljøprestasjon, enkelt og uten kostnader kan få tilgang til den informasjon som kreves.