EU-høringer

Her finner du informasjon om veikart («roadmap») og høringer  fra Europakommisjonen. Veikartene publiseres for å informere om nye initiativ, og beskriver hva formålet med initiativet er og hvorfor det er nødvendig med tiltak på EU-nivå. Veikartene inneholder også informasjon om planlagte høringer om initiativet. 

Ønsker du å abonnere på varsel når det kommer nye saker? Gå til Varsling, skriv inn e-postadresse og kryss av for EU-EØS.

Evaluering av grensekryssforordningen

EU-kommisjonen har iverksatt en evaluering av (EF) 1013/2006 forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen). 05.02.18

EU-høring om etablering av innovasjonsfond for EUs kvotehandelssystem

EUs kvotehandelssystem (EU ETS) planlegger for perioden etter 2020 et Innovasjonsfond for å bidra til kommersialisering av teknologier for å redusere klimagassutslipp. 24.01.18

EU-høring om plastavfall i sjøen

Reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear. 18.12.17

Høring om evaluering av EUs strategi for klimatilpasning

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt arbeid med å revidere strategien for klimatilpasning. 14.12.17

Høring om legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om legemidler i miljøet. 24.11.17

Veikart for evaluering av avløpsdirektivet

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av avløpsdirektivet, og inviterer publikum og berørte aktører til å gi innspill til kommisjonens forståelse av... 31.10.17

Veikart for helsesjekk av vanndirektivet

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober 2017 for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet. 31.10.17

Evaluering av batteridirektivet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC på sine nettsider. 18.09.17

Evaluering av EUs ozonforordning

EU-kommisjonen varsler gjennom en nylig publisert roadmap  evaluering av ozonforordningen. 14.08.17

Evaluering av EUs luftkvalitetsdirektiv

EU-kommisjonen varsler gjennom et nylig publisert veikart en omfattende høring/evaluering av luftkvalitetsdirektivene. Evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell revisjon ... 14.08.17

Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast

EU-kommisjonen la i desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver. 29.06.17

Vaskemiddelforordningen (2004/648/EU) under evaluering

EU-kommisjonen har igangsatt en evaluering av vaskemiddelforordningen og i den forbindelse gjennomføres det en spørreundersøkelse blant myndigheter, industri, forbrukere og... 09.05.17

Veikart om strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har nylig publisert et veikart der de informerer om planlagt strategisk tilnærming til problemstillingen rundt legemidler i miljøet. 03.05.17

Utvikling av et overvåkningssystem for sirkulær økonomi

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi peker på betydningen av å  kunne overvåke og kontrollere overgangen til en sirkulær økonomi. Det eksisterer i dag ulike typer datasett som... 27.04.17

Vedlegget til tømmerforordningen (995/2010) skal evalueres

Pr. dags dato knyttes forordningens vedlegg opp mot spesifikke tollkoder, noe som har vist seg å by på visse utfordringer i og med at ikke alle produkter bestående av tømmer ell... 03.03.17

RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2) under evaluering

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor... 16.02.17

Grensekryssforordningen (1013/2006) skal evalueres

Som et forarbeid til revisjon av Forordning for grensekryssende forsendelser av avfall (EF) No 1013/2006, setter kommisjonen i gang en evaluering av forordningen. 09.02.17

EU-kommisjonens veikart for arbeidet med en handlingsplan for grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk

EU-kommisjonen har publisert et veikart for å informere om et planlagt arbeid med en handlingsplan for  grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk. Veikartet... 09.02.17

EU–kommisjonens veikart om arbeidet med en plaststrategi

I desember 2015 la EU-kommisjonen fram sin pakke om sirkulær økonomi, som blant annet består av en handlingsplan med 54 tiltak som Kommisjonen skal arbeide med framover. De har ... 06.02.17

Veikart om evaluering av vaskemiddelforordningen

Som en del av gjennomgangen av det europeiske kjemikalieregelverket skal Vaskemiddelforordningen (EF) Nr 648/2004 evalueres for første gang siden den trådte i kraft i 2005.  19.12.16

Evaluering av kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler og beskriver evaluering av kjemikalieregelverket REACH. 23.06.16

Høring om effekt og egnethet av EUs kjemikalieregelverk (unntatt REACH)

EU-kommisjonen lanserte 4. mars 2016 en høring om EUs kjemikalieregelverk (unntatt REACH). 05.04.16

Høringer knyttet til unionens klima- og energipolitikk

EU-kommisjonen har lagt ut tre saker for konsultasjon innen følgende tema knyttet til unionens klima- og energipolitikk; bioenergi, forskning og innovasjon samt virkemidler inne... 15.03.16

Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om EUs kjemikalielovgivning. REACH-regelverket er unntatt fra denne høringen, men vil komme som en egen høring senere i år. 14.03.16

Veikart om avfall til energi

EU-kommisjonen har utarbeidet et veikart for en planlagt meldingen om avfallsforbrenning. Denne meldingen vil være rettet mot å oppnå en bedre utnyttelse av energi og materialer... 14.03.16

Nytt om registrering av nanomaterialer under REACH

EU-Kommisjonen skal foreslå endringer i vedleggene til REACH. Dette for å klargjøre hvilken informasjon som skal kreves ved registrering av nanomaterialer under REACH.... 22.02.16

Veikart om endring av virkeområdet for RoHS-direktivet

Kommisjonen planlegger å endre virkeområdet for RoHS-direktivet og har i den forbindelse publisert et veikart for endringer.  03.02.16

Offentlig høring – auksjoneringsforordningen i EUs kvotehandelssystem

Ved innføring av en markedsstabiliseringsmekanisme (EU-beslutning 1814/2015) i EU kvotehandelssystem (EU ETS) fra 2019, er det forventet endringer i årlige auksjoneringsvolumer ... 08.01.16

Støydirektivet (2002/49/EC) under evaluering

Støydirektivet (2002/49/EC) ble vedtatt 25. juni 2002 og er nå under evaluering i regi av European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT). 07.01.16

Handlingsplan for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen omfatter tiltak som dekker mange sektorer, fra design av produkter, via avfallsbehandling til... 03.12.15

Overvåkning av og rapportering på miljøregelverk

Overvåking og rapportering er avgjørende for å sjekke at regelverk er implementert og gjennomført i tråd med regelverkets hensikt. 30.11.15

Ratifisering og gjennomføring av Minamatakonvensjonen om kvikksølv

Minamatakonvensjonen, som ble undertegnet i Japan i oktober 2013, er en global avtale for å regulere og redusere kvikksølvutslipp. Avtalen regulerer kvikksølv fra alle kilder,... 06.10.15

Gjennomgang av EU-anbefaling om miljøvurderinger ved utvinning og produksjon av skifergass

EU-kommisjonen vil vurdere om det er behov for nye virkemidler for effektiv og forutsigbar myndighetshåndtering av miljørisiko og andre aspekt av betydning for helse og sikkerhe... 06.10.15

Veikart om gjenbruk av avløpsvann

Kommisjonen har publisert «Maximisation of water reuse in the EU (a new EU instrument). Initiativets hensikt er å se på virkemidler for å utnytte avløpsvann bedre, både når det... 06.10.15