For avfallsprodusentar
Spillolje er farleg avfall. Foto: Miljødirektoratet

For avfallsprodusentar

Alle verksemder skal levere farleg avfall til godkjente private eller kommunale mottak. Dei har ikkje lov til å nytte seg av dei kommunale ubemanna tilboda, som er reservert hushalda.

Leveringa skal avtalast på førehand for å sjekke at mottaket har dei nødvendige løyva etter forureiningslova. Vi tilrår at avtalen også presiserer leveringsprisen.

Farleg avfall, inkludert spillolje, skal leverast minst ein gong i året. Den som leverar spillolje skal og fylle ut ein deklarasjon, det gjerast elektronisk i Avfallsdeklarering.no. Det er viktig at avfallsprodusenten angjer opphavet til olja. Eksempel er "kasserte smørjeoljer frå bilar/traktorar" og "kasserte giroljer". Slik kan mottakaren vurdere om olja gir rett til refusjon eller ikkje.

Åtskilt frå anna avfall

Refusjonsordninga for spillolje skal bidra til at prisen som avfallsprodusenten betaler ved levering, blir lågare for spillolje som gir rett til refusjon enn for anna oljehaldig avfall. Det er derfor viktig at produsenten lagrar spillolje åtskilt frå anna avfall og fyller ut eit deklarasjonsskjema for kvar type avfall.

Spillolje som gir rett til refusjon er "rein" spillolje som stammar frå motor- eller girsmøreoljer. Olje frå transformatorar gir også rett til refusjon. Oljehaldig avfall frå oljeutskiljarar er ikkje refusjonsolje. Det er også spesielle reglar for spillolje for skip i utanriksfart. Viktigast er det at spillolje ikkje blir blanda med anna avfall, som bremsevæske, smørjefeitt, drivstoffrestar og liknande.

Godkjent refusjonsanlegg

For å redusere administrasjonskostnadene, blir ikkje refusjonen utbetalt direkte til avfallsprodusenten, men til eit fåtal godkjente refusjonsanlegg. Refusjonen fører til at avfallsprodusenten får redusert prisen for levering av spillolje som gir rett til refusjon, samanlikna med prisen som må betalast for levering av spillolje som ikkje gir rett til refusjon.

Relaterte lenker