Skrantesjuke (CWD) på hjortevilt

Her finner du løpende informasjon om arbeidet med skrantesjuke. 

Gi oss beskjed

Vi ønsker beskjed om du ser død villrein, dyr som sjangler, eller står og sturer i Nordfjellaområdet.

Kontaktperson:
Petter Braaten i Statens naturoppsyn,
mobiltelefon: 924 07 771

Planlegger uttak av villreinbestanden i Nordfjella

Hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1 skal tas ut for å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Nå er arbeidet i gang med å planlegge hvordan det skal skje.
Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppdrag å forberede uttak og reetablering av villrein i Nordfjella villreinområde. Derfor har Mattilsynet og Miljødirektoratet i samarbeid satt ned syv ulike grupper som skal se på den praktiske gjennomføringen.

Gruppene er bredt sammensatt. De har deltakere med både faglig spisskompetanse og lokal erfaring og kunnskap.

Gruppene skal vurdere følgende tema:

Alle grupper skal vurdere hvordan risikoen for smitte skal håndteres. I tillegg blir det utarbeidet en kommunikasjonsplan for arbeidet. Det skal leveres et samlet innspill til departementet innen 15. juni.

Mattilsynets forslag til utarbeidelse av saneringsplan for villrein i Nordfjella

Mattilsynet har sendt brev til Landbruks- og matdepartementet vedrørende oppfølging av skrantesjuke i Nordfjella villreinområde. I brevet foreslår Mattilsynet at Miljødirektoratet skal lede en gruppe som skal lage en saneringsplan for senere reetablering av villrein, i den nordlige sonen av Nordfjella.

Uttak av villreinbukk i Nordfjella våren 2017

Det ble felt to bukker i Nordfjella 28. april. Disse vil testes for skrantesjuke i uke 18.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn har besluttet å felle villreinbukker i Nordfjella villreinområde.

Uttaket blir gjort for å hindre bukker i å krysse inn i tamreinområdet på nordøstsiden av vegen. Dette gjelder i perioden 17. april – 15. juni 2017.

Prøver fra hjortevilt under jakt 2017

De som skal jakte i kartleggingsområdene i 2017 må følge nye prosedyrer for:

  • hva som skal samles i de ulike områdene
  • hvordan man tar hjerneprøve
  • innlevering, oppbevaring og forsendelse av prøver
  • merking av prøver
  • registrering av prøver på settogskutt.no
  • hvordan man finner svar på prøvene i hjorteviltregisteret.no

Mer informasjon om innsamling av skrantesjuke-prøver fra jakt (pdf)

Mer informasjon om innsamling av skrantesjuke-prøver fra jakt (PowerPoint)

Uttak av dyr i Nordfjella

Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet i oppdrag, i samarbeid med Miljødirektoratet og andre aktuelle fagmiljø, å forberede tiltak i tråd med rådene i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som ble lagt fram 29. mars 2017.

VKM sin rapport sier noe om hvilke risikofaktorer som bidrar til å overføre smitte, og hvordan risikofaktorene kan påvirke valg av tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for å forvalte hjortevilt, inkludert villrein. Mattilsynet har ansvaret for å bekjempe sykdommer hos dyr.

Vi kommer tilbake til detaljer rundt dette og andre tiltak for å bekjempe sykdommen.

Anbefaler kommuner å tilrettelegge for bestandsreduksjon av hjortevilt

Miljødirektoratet anbefaler kommuner å tilrettelegge for bestandsreduksjon av elg, hjort og rådyr i og rundt områder med påvist skrantesjuke. Dette gjelder først og fremst kommuner som har fått påvist skrantesjuke og nabokommunene, det vil si Selbu og omkringliggende kommuner, og kommuner i og rundt Nordfjella villreinområde. Andre kommuner bør gjøre en vurdering basert på dyrenes arealbruk i området.

Les nærmere om dette brev sendt ut fra Miljødirektoratet 6. april

Nye forskrifter om skrantesjuke på høring

Mattilsynet mener at det er nødvendig å innføre ekstra forebyggende tiltak i de to områdene der det er funnet positive dyr. De foreslår å innføre forbud og påbud i disse sonene for å forsøke å hindre at skrantesjuke sprer seg i sonene og ut av sonene til nye områder der sykdommen ennå ikke er funnet.

Ny forskrift om forebyggende tiltak i områder hvor skrantesjuke er påvist.

Mattilsynet foreslår også endringer i eksisterende forskrift om tiltak for å begrense spredning av sykdommen.

Høring på endringer i forskrift om tiltak for å hindre spredning av CWD

Innsamling under jakt 2017

Det skal også i 2017 samles inn materiale for å øke kunnskapen om utbredelsen av CWD i Norge. Over 11000 dyr er allerede testet og vi har som mål å få testet enda flere dyr i år.

Informasjon om innsamling fra hjortevilt 2017

Faktaark om innsamling 2016. Tilsvarende faktaark for 2017 kommer i løpet av våren.

Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle

Miljødirektoratet ved SNO kan avlive syke villrein i hele landet. De skal også overvåke, og kan jage og avlive villrein som holder til i Nordfjella.

Instruksen til SNO.

Om sykdommen

Skrantesjuke, eller Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig.

Smitteoverføringen mellom hjortedyr kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via spytt og urin. Sykdommen ble funnet i 2016 på tre villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane, og to elg fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag. Det er ingen andre kjente tilfeller av CWD i Europa.

Mer informasjon om CWD hos Veterinærinstituttet

Ofte stilte spørsmål til Veterinærinstituttet om CWD

Veiledning om påkjørte, syke og døde hjortevilt (fallvilt)

For alle fallvilt over ett år skal det taes prøver for å teste for skrantesjuke. Syke elg, hjort og rådyr kan avlives av kommunen.

Veiledning om dette kan du lese på Miljøkommune.no.

Spørsmål og svar

Flere spørsmål og svar om skrantesjuke

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker