Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Hvem er omfattet av EUs kvotehandelsystem for industri?

Fra og med 2013 ble kvotesystemet utvidet til å gjelde følgende bransjer og klimagasser (nye fra 2013 i kursiv): energianlegg (over 20 MW) raffinering av mineralolje røsting og... 22.08.13

Håndheving og sanksjoner

Naturmangfoldlovens kapittel IX inneholder et sett med virkemidler som styrker og utvide... 03.02.12

Inngrepsfrie naturområder i Norge

Inngrepsfri natur er en arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og status for stør... 27.11.09

Internasjonalt

M iljøvernmyndighetenes mål er at internasjonalt miljøvernsamarbeid skal bidra til å... 17.01.06

Internasjonalt havarbeid

Norges havområder er nedstrøms europeiske havområder og Østersjøen. Det betyr at... 20.05.15

Jakt og fangst

Her finner du informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, og hvilke lover ... 26.11.09

Jakt og fiske

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret... 29.05.13

Kalking av vann og vassdrag

Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur... 10.02.10

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker... 11.11.09

Kjemikalier

Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både... 12.12.05

Kjemikalieregelverk

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret for fleire regelverk for kjemikal. Noreg er... 23.05.13

Kjemikalieregelverket REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning... 22.03.11

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes f... 23.05.13

Klima

Miljøvernmyndighetenes mål er at konsentrasjonen av klimagasser skal stabiliseres på et... 12.12.05

Klima- og energiplanlegging og lokale klimatiltak

Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå... 29.05.13

Klimaeffekter

Klima og klimaendringer har en kaskade av effekter på natur og samfunn. Endringer i... 04.09.14

Klimaforhandlinger

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å forhandle fram en ny internasjonal... 06.09.11

Klimagassutslipp

Klimagasser og konsentrasjonene av disse gassene i atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet. Av disse bidrar utslipp av CO2 mest til drivhuseffekten. Fluorgasser er blant de...

Klimakvoter

Norge er tilsluttet EUs kvotesystem. Dette innebærer at EUs kvotehandelsdirektiv med... 12.12.05

Klimakvoter for industrien

Klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge.... 12.06.13

Klimakvoter for luftfart

Utslipp fra luftfart er en del av EUs kvotehandelssystem. Formålet er å begrense... 13.12.11

Klimaovervåking

Klimaet endrer seg som følge av menneskenes utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet... 11.10.13

Klimatilpasning

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å legge til rette for regjeringens... 25.10.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13