Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Bygge- og gravearbeider

Miljødirektoratet har flere veiledere og informasjonsark om opprydding i forurenset grun... 12.12.05

Byggevarer

Byggevarer omfatter mange kjemikalier og produkter som kan inneholde farlige stoffer.... 18.02.14

CO2-håndtering

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er en avgjørende teknologi for å nå målet om å begrense d... 02.05.13

CO2-priskompensasjon

Regjeringa har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013 til 31. desember 2020. 02.09.13

Deponering

Ved deponering av avfall kan utslepp av helse- og miljøfarlege stoff fortsetje i mange å... 17.01.06

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET

Miljøet kjenner ingen grenser. Denne erkjennelsen ligger til grunn for samarbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet). 11.10.13

EE-avfall

Dei fleste elektriske og elektroniske produkt inneheld helse- og miljøfarlege stoff i... 17.01.06

EE-produkter

Svært mange av produktene vi omgir oss med i dag inngår i gruppen elektriske og... 17.01.06

Eksport og import av avfall

Avfall er en ressurs og ettertraktet handelsvare. Mange avfallsaktører velger å sende... 23.03.07

Emballasjeavfall

Returordninger sikrer at emballasjeavfall i Norge samles inn og sendes til materialgjenv... 12.12.05

Energiutnyttelse

Flere former for avfallsbehandling kan gi et overskudd av energi som bør utnyttes som en... 22.06.13

EU-EØS

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skje... 26.03.15

Europa

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitik... 01.06.13

EØS-midlene

Sammen med Island og Liechtenstein bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning innen... 12.06.13

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at...

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge, men gir også miljøutfordringer som rømming av... 17.01.06

FN-kvoter: CDM- og JI-prosjekter

Kyotoavtalen etablerte to prosjektbaserte mekanismer for utslippsreduksjoner: Den grønne... 12.06.13

FNs klimapanel (IPCC)

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs... 01.02.07

For næringsliv

Miljødirektoratet setter viktige rammebetingelser for næringslivet i miljøspørsmål. Over... 23.05.13

For offentleg sektor

Miljødirektoratet har ansvar for å identifisere og bidra til å førebyggje og løyse... 23.05.13

For skole

Miljødirektoratets tilbud til skoler er i hovedsak kanalisert gjennom satsingen Den... 09.05.14

Forholdet til inngrepsfrie naturområder (INON)

INON – Inngrepsfrie naturområder i Norge – er en indikator som viser omfanget av og utviklingen av større, sammenhengende naturområder. Utviklingen har vært fulgt i om lag 25 år... 02.07.15

Fornybar energi

I Norge er vasskraft, vindkraft og bioenergi viktige kjelder til fornybar energi. Frå... 23.05.13

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske,... 24.10.13

Forsøpling

Forsøpling er ulovleg, og kan både vere svært skjemmande for nærmiljøet og ei kjelde til... 22.06.13