Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Direct and riverine inputs to Norwegian coastal waters - 1999 : Ospar Commission. A: Principles and discussions. B: Data report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1793 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

09.07.01 Riverine inputs of nutrients, selected heavy metals and one persistent organic pollutant (lindane...

Elvevis vurdering av bestandsstatus og årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn og Fjordane

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2001 | Utgiver:

29.06.01 En ekspertkomite, oppnevnt av DN,  har utarbeidet forslag til kategorisering av laksevassdragene ...

Nedfall av tungmetaller rundt utvalgte norske industrier : Studert ved analyse i mose

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1819 | Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

28.06.01 Etter oppdrag fra Statens forurensningstilsyn ble det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk...

SFTs tilsyn i 2000

Type: Rapport | Nummer: TA-1815 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.06.01 Kontroll er et viktig miljøvernpolitisk virkemiddel. Det bidrar til å beskytte miljøet og...

Overvåking av Gaula, Sør-Trøndelag:Vannkjemiske undersøkelser:Årsrapport for 2000

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1823 | Utgiver:

22.06.01 I 2000 ble det utført vannkjemisk og biologisk overvåking i øvre deler av Gaula for å studere...

Overvåking av Grenlandsfjordene 2000: Oksygenforhold og vannutskiftning

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1803 | Utgiver:

21.05.01 Den foreliggende rapport presenterer resultater fra målinger av oksygen i Grenlandsfjordene i 200...

Photochemical oxidants in North-Western Europe 1976-79

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NILU

07.05.01

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-0855 | Utgiver: NILU

07.05.01

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 18-2001 | Utgiver:

27.04.01 Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredni...

Overview of Norwegian analytical methods 1981-2000 : Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1800 | Utgiver:

This report is a compilation of analytical method codes and descriptions used in the Norwegian...

Bakgrunnsnivåer av miljøgifter i fisk og blåskjell basert på datamateriale fra 1990-1998 : Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1798 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

25.04.01 Formålene med foreliggende rapport har vært å sammenstille resultater fra referansestasjoner inne...

Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-1999 : Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1797 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

Rapporten omfatter hovedresultatene fra den norske delen av Joint Assessment and Monitoring...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden : Oksygen og siktedyp i 1999-2000

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1788 | Utgiver:

18.04.01 Utgangspunktet for overvåkingen av oksygenforholdene i Sørfjordens indre del i 2000 var å...

Erosjon og næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer : Resultater fra program for Jordsmonnovervåking 1999/00

Type: Rapport | Nummer: TA-1785 | Utgiver: JORDFORSK - Senter for jordfaglig miljøforskning

09.04.01 Rapporten presenterer resultater fra Program for Jordsmonnovervåking. Det er lagt spesiell vekt p...

Harmonised Quantification and Reporting Procedures (HARP-HAZ Prototype)

Type: Rapport | Nummer: TA-1789 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.03.01 At the Fourth North Sea Conference in 1995, ministers invited Norway, as host country for the nex...

Marine organisms

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

28.02.01 Actual and potential effects of introduced marine organisms in Norwegian waters, including Svalbard.

Oversikt og vurdering av miljøforvaltningens virkemidler og måloppnåelse for Svalbard

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 10-2000 | Utgiver:

31.01.01 På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har en arbeidsgruppe med representanter fra...

Viltkartlegging

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 11-2000 | Utgiver:

31.01.01 Håndboka er en veileder for viltkartlegging i kommunene.

Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning : Fase I: Miljørettet risiko og beredskapsanalyse

Type: Rapport | Nummer: TA-1755 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.01.01 Rapporten analyserer om statens oljevernutstyr er tilstrekkelig og om lokaliseringen langs kysten...

NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1996-1998. : Datarapport.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1739 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

04.01.01 Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 1996-1998. Rapporten har...