Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

FoU-seminar. Konsekvenser av vindkraft for det biologiske mangfoldet

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 1-2000 | Utgiver:

12.04.00 Formålet med seminaret var todelt; å frambringe kunnskapsstatus om konsekvenser av vindparker for...

Nytte-kostnadsanalyse av prosjektet rotenonbehandling av Steinkjervassdragene

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2000 | Utgiver:

19.01.00 Generelt er det beskjedne og lite oppdaterte kunnskaper om den økonomiske verdien av villaksen. D...

Rotenonbehandling som tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2000 | Utgiver:

18.01.00 En gjennomgang av metodikk, utstyr og rutiner med forslag til forbedringer.

Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall : veileder til kommunene

Type: Veileder | Nummer: TA-1665 | Utgiver: Hjellnes COWI A/S

12.01.00 Veilederen gir råd til kommunene om hvordan de kan bygge opp et mottakssystem for spesialavfall....

Sanering av akutt forurensning på strand : del 1:teoretiske grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Type: Veileder | Nummer: TA-1658 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

12.01.00 Veiledning for sanering av akutt forurensning på strand gir teknisk bakgrunnsinformasjon,...

Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse : krav til dokumentasjon og testing

Type: Veileder | Nummer: TA-1644 | Utgiver: SINTEF

11.01.00 Hensikten med veiledningen er å sikre at miljøvernmyndighetene i størst mulig grad har enhetlige...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1654 | Utgiver:

11.01.00 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 1998.

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7-1999 | Utgiver:

31.12.99 Resultatrapport for 1997 og 1998. En resultatrapport som følger opp "Miljømål for norsk havbruk",...

Etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø

Type: Rapport | Nummer: TA-1657 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

30.12.99 Veiledningen beskriver kjemiske og biologiske undersøkelser under og i etterkant av akutte...

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1998 : olje, kjemikalier og utslipp til luft

Type: Rapport | Nummer: TA-1684 | Utgiver:

27.12.99 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier og utslipp til luft fra...

Risikovurdering av forurenset grunn

Type: Rapport | Nummer: TA-1629 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

27.12.99 Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold ti...

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn : Eksempelsamling

Type: Veileder | Nummer: TA-1648 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

27.12.99 Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold ti...

Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp : intensiv kartlegging av småindustri og annen næringsvirksomhet

Type: Rapport | Nummer: TA-1649 | Utgiver: Det norske Veritas

27.12.99 Det er gjennomført en undersøkelse av nivået av tungmetallene kvikksølv, nikkel, kobber, sink,...

Utslipp fra veitrafikk i Norge - dokumentasjon av beregningsmetode, data og resultater : oppdatering av SFT-rapport 93:12

Type: Rapport | Nummer: TA-1622 | Utgiver: Statistisk sentralbyrå

27.12.99 Rapporten er en oppdatering og videreutvikling av metodikken for å beregne nasjonale tall for...

Reetableringsprosjektet. Årsrapport 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-1999 | Utgiver:

23.12.99 Opprinnelig var det sju større lakseførende vassdrag i agderfylkene. I løpet av de første 60 åren...

Miljøgifter og radioaktivitet i norsk fauna - inkludert Arktis og Antarktis

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-1999 | Utgiver:

23.12.99 Det er sammenfattet registreringer av effekter og forekomster av miljøgifter og radioaktivitet i...

Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 4-1999 | Utgiver:

23.12.99 Den nasjonale verneplanen for barskog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7b- 1999 | Utgiver:

23.12.99 This report assesses the extent to which the "Environmental objectives for Norwegian aquaculture"...

Effekter av kalking på biologisk mangfold – Basisundersøkelser i Tovdalsvassdraget 1995-96

Type: Oppdragsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA, LFI Bergen, NTNU

15.12.99

Naturforvaltning og samfunnsfag II

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-1999 | Utgiver:

29.10.99 Notatet er oppdelt sidevis under