Verdisetting av miljøulempene ved fremmede ferskvannsfisk - et pilotprosjekt

Norge har svært mange vann og vassdrag med gode stedegne bestander av ferskvannsfisk. I europeisk sammenheng er vi i en unik situasjon fordi våre ferskvannssystemer er relativt lite påvirket av inngrep og andre menneskelige aktiviteter, herunder spredning av fremmede ferskvannsfisk.

I tillegg har Norge en svært artsfattig fiskefauna i ferskvann, noe som gjør den spesielt sårbar for introduksjon av fremmede arter. Forekomst og spredning av fremmede arter er en påvirkning som i mange vassdrag fører til at man ikke oppnår god økologisk tilstand i henhold til målsettingene i vannforskriften.


Type:
Rapport
Nummer:
M-944
Språk:
NB

Publisert:
15.05.2018 00:00:00
Opphav:
NINA. Menon Economics
Omfang:
126 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema