Beregningsteknisk grunnlag for Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet for Klima- og miljødepartementet i forbindelse med arbeidet med Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid.

I rapporten presenteres det en tiltakspakke for ikke-kvotepliktige utslipp som består av utslippsreduksjoner som følger av politiske føringer og tiltak med anslått tiltakskostnad under 500 kroner per tonn CO2-ekv. Beregnet utslippsreduksjon av tiltakspakken for perioden 2021-2030 er 34,5 mill. tonn CO2-ekv. Det må understrekes at usikkerheten i beregningene er stor. Med utgangspunkt i utslippsframskrivningen basert på Perspektivmeldingen 2017 og at EU-kommisjonens forslag til innsatsfordelingsbeslutning fra 20. juli i fjor blir vedtatt i sin nåværende form, vil Norge kunne få et reduksjonsbehov for ikke-kvotepliktige utslipp på om lag 30 mill. tonn CO2-ekv.for perioden 2021-2030.


Type:
Rapport
Nummer:
M-782
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
90 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema