Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Denne rapporten representerer en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal forskning på effekter av ferdsel og friluftsliv i sårbare områder.

Oversikten belyser hvordan ulike former for friluftslivsutøvelse påvirker forskjellige naturtyper/arter/artsgrupper i forhold til dimensjonene tid og rom. Effekter av ferdsel vurderes imidlertid ikke i forhold til forvaltnings-messige hensyn som tar utgangspunkt i estetiske og samfunnsmessige verdier og målset-ninger. Bakgrunnen for rapporten er et oppdrag fra Miljødirektoratet der det bes om at det legges vekt på kunnskap fra undersøkelser i typer natur som tilsvarende de som finnes i Norge og at eventuelle kunnskapshull skal identifiseres


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-419
Språk:
NB

Publisert:
19.10.2015 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
82 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema