Ny kontroll av Oslo Havn

SFTs hovedkonklusjon etter en inspeksjon av Oslo Havn KF er at tillatelsen overholdes og at de har et godt system for å følge opp arbeidene med forurensede sedimenter i Oslo havn. SFT påpekte ett avvik fra tillatelsen, som ble rettet opp tidligere i sommer.

Inspeksjonen omfattet:

  • Mudringsoperasjoner og gjennomføring/metode
  • Turbiditetsmålinger og overholdelse av grenseverdier
  • Prosedyrer og avviksbehandling
  • Dokumentasjon av tiltak og analyser
  • Overvåking av dypvannsdeponiet
SFTs vurdering er at miljøhensyn er tydelig presisert i prosedyrer for gjennomføringen av mudringstiltakene og miljøovervåkningen. Disse følges opp systematisk og regelmessig.

Fokus på mudringen

Hovedfokus under SFTs kontroll 5. september var mudringsarbeidene som Oslo Havn gjennomfører i Bispevika og Bjørvika. Inspeksjonen besto av en kombinasjon av intervjuer, praktisk befaring og gjennomgang av dokumentasjon.

Ett mindre avvik

SFT påpekte under inspeksjonen mangelfull kontroll med en av turbiditetsmålerene ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Forholdet ble rettet opp tidligere i sommer med et oppgradert, automatisk varslingssystem. SFT påpekte også at loggføringen av tilsyn og vedlikehold av turbiditetsmålerene ved mudring kan forbedres.

Videre oppfølging

SFT vil rutinemessig følge opp med ytterligere kontroll av Oslo Havn KF så lenge oppryddingen i havna pågår.

Andre revisjoner i Oslo havn:

 

Tema