Ny storaksjon mot PCB

Fylkesmannen, Sysselmannen på Svalbard og SFT gjennomfører en ny landsomfattende kontrollaksjon mot PCB i bygninger og anlegg. PCB er en av de verste miljøgiftene vi kjenner til.

Fylkesmiljøvernsjef i Hordaland, Terje Aasen, åpnet PCB-aksjonen på Ytre Arna skole utenfor Bergen mandag 16. oktober. På skolen finnes miljøgiften i kondensatorer i lysarmatur og i mur. Det er konstatert PCB i grunnen rundt skolen som følge av utlekking. Under kontrollen fant miljøvernmyndighetene at kommunen har gode rutiner for PCB-håndtering og at PCB-forekomstene på skolen ikke er helsefarlige. Forurenset jord på lekeområdene er skiftet ut.

Her er det fortsatt PCB

 • Norske isolerglassruter fra perioden 1965–1975, og importerte ruter produsert fram til 1980, inneholder som oftest PCB. Det er merkeplikt på ruter som inneholder PCB.  
 • Det er forbudt å ha kondensatorer i lysstoffarmatur med PCB, uansett om det er et privat eller offentlig bygg eller anlegg. Forbudet gjelder ikke før 1. januar 2008 dersom det 1. januar 2005 forelå planer og budsjetterte midler for utfasingen.  
 • PCB har også vært brukt i mørtel, maling, fuger og lignende. Når bygg som har PCB i mur eller fuger skal rehabiliteres, må det tas hensyn til at dette avfallet skal håndteres forsvarlig.
 • Innsamling mer effektivt enn opprydning

  - Det er langt rimeligere å ta forsvarlig hånd om produkter med PCB enn å hente miljøgiften opp fra grunnen eller sjøbunnen som vi gjør i Bergensbassenget, sier fylkesmiljøvernsjef i Hordaland Terje Aasen. Innsamlingen sparer både mye penger og miljø.

  PCB forbudt siden 1980

  PCB (polyklorerte bifenyler) har vært forbudt å bruke siden 1980, men fortsatt er det omkring 155 tonn PCB igjen i norske bygg og anlegg reist før 1980. De 18 fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard og SFT foretar over 500 PCB-kontroller i aksjonen.

  Forurensningsmyndighetene vil vurdere politianmeldelse dersom vi finner ulovlige PCB-kondensatorer og/eller uforsvarlig håndtering av PCB-holdige avfall. Vi vil også kunne bruke tvangsmulkt.

  - Virksomheter som unnlater å følge regelverket utgjør en miljø- og helserisiko for alle og for framtidige generasjoner, sier aksjonsleder Qno Lundkvist i SFT.

  Dette gjør myndighetene

  Forurensningsmyndighetene kontrollerer blant annet byggeiere, entreprenører, glassmestere og avfallsfirmaer over hele landet. Det er et bredt samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale el-tilsyn, Byggnæringens landsforening, Avfall Norge, Norsk forening for farlig avfall og andre myndigheter og organisasjoner.  


  Om PCB

 • Stoffene i gruppen PCB (polyklorerte bifenyler) er skadelige for reproduksjonsevnen, de er kreftfremkallende, og kan gi nevrologiske skader og skader på immunsystemet. PCB binder seg til fett og konsentreres oppover i næringskjeden.  
 • Utslipp har ført til at vi i dag finner PCB i mennesker og dyr over hele verden. Særlig barn er utsatte.  
 • PCB får vi i oss hovedsaklig gjennom maten vi spiser.

 • Årets PCB-aksjon er en videreføring av tidligere aksjoner. I følge returselskapene Renas og Ruteretur bidro fjorårets kontroller til positive innsamlingstall.

  Vi ser at det nå er større fokus på utfasing av PCB i offentlige anbudsinvitasjoner. Andre tiltak er innføring av obligatorisk avfallsplan i byggesaker, merking av ruter som inneholder PCB, endringer i avfallsregelverket og tilrettelegging av informasjon og hjelpemidler for byggeiere.

  Gode avfallsordninger

  Byggeavfall med PCB må ikke kastes i naturen eller brennes. Det må heller ikke blandes med annet avfall. Da får vi ikke miljøgiften ut av sirkulasjon.
  Det er ingenting som hindrer en forsvarlig utfasing av en av våre farligste miljøgifter. Avfallslogistikken er på plass, og ekstrakostnadene knyttet til å innlevering av PCB-holdige isolerglassruter eller lysarmatur med PCB-kondensatorer er begrensede. Bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig vil det være lønnsomt å skifte ut disse miljøfarlige produktene.

   

  Tema