Kontrollerer beredskapen i kommunene

SFT kontrollerer beredskapen mot akutt forurensning i kommunene. Vi sjekker at beredskapen både tilfredsstiller kravene i forurensningsloven og spesifikke beredskapskrav.

I første halvdel av 1990-tallet organiserte SFT beredskapen mot akutt forurensning i en samarbeidsordning med 34 regioner. Kommunene i én region samarbeider i interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Dette gjør beredskapen både mer effektiv og rimeligere enn om hver kommune skulle løse oppgaven alene.

Flere etater deltar i beredskapen

Samarbeidstanken er også nedfelt på tvers av etatsgrenser. Både brannvesen, havnevesen, politi og fylkesmann inngår normalt i beredskapen. Den skal bygge på en miljørisikoanalyse og skal dokumenteres i en beredskapsplan for hver region.

Kommunene skal sørge for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Kommunen har beredskaps-, aksjons - og bistandsplikt.

Må opprettholde beredskapen

Kommunene la ned et stort arbeid i etableringen av beredskapen, og det er viktig at den vedlikeholdes. SFT bevisstgjør derfor kommunene om at kompetansen på denne type beredskap må opprettholdes og videreføres, at kostbart beredskapsutstyr vedlikeholdes og at beredskapsplanverket skal være oppdatert med hensyn til endringer i miljørisiko i kommunen. SFT kontroller derfor i år beredskapsregionene.

Tema