Kontrollerer skipsverft

Fylkesmennene og SFT vil i september kontrollere at skips- og offshore-verft samt mekaniske verksteder med slipp overholder miljøregelverket og ikke forurenser ulovlig med utslipp til luft og vann eller på annen måte.

I perioden 2002-2005 har Fylkesmennene og SFT kontrollert over 90 verft og mekaniske verksteder med slipp. Resultatene fra disse kontrollene er lite oppløftende med tanke på overholdelse av miljøregelverket. Derfor gjennomfører tilsynsmyndighetene en omfattende kontrollaksjon i forhold til disse virksomhetene.  

Aksjonen vil fokusere på:

Utslipp til sjø: Forurensningsmyndighetene skal kontrollere aktiviteter som kan gi utslipp til sjø og hva verftene og verkstedene gjør for å hindre forurensende utslipp. Sjøbunn i områder med tilknytning til skipsverft er ofte sterkt forurenset av miljø- og helseskadelige stoffer. Forurenseren er med stor sannsynlighet verftene. Mange av verftene der det ble gjort funn i 2002-2005 vil bli kontrollert igjen for å se om tilstanden har bedret seg.

Utslipp til luft: Utslipp til luft og hva virksomheten gjør for å forhindre for eksempel støv- og malingsflukt eller løsemiddelutslipp vil også bli kontrollert.

Håndtering av farlig avfall: Brukt blåsesand, løsemidler, maling og andre overflatebehandlingsmidler, ulike kjemikalier, diverse oljer, batterier og skjærevæsker med mer er farlig avfall og må behandles spesielt. Kontrollene vil vurdere om avfallshåndteringen i virksomhetene er forsvarlig.

Støyplager: Tilsynsmyndighetene vil sette fokus på støyproblemer knyttet til verft som ligger i tettbygde områder.

Internkontroll: Kontrollene vil også fokusere på virksomhetenes styringssystem og rutiner og hvordan disse overholdes. Det er viktig at de interne rutinene sørger for miljømessig forsvarlige prosesser og aktiviteter. Manglende eller dårlige rutiner og etterlevelse er ofte tegn på at virksomheten ikke har nok fokus på miljø.

Myndighetenes oppfølging

Virksomheter som driver uten tillatelse fra myndighetene, må holde seg til forurensningslovens prinsipp om å ikke forurense. Virksomheter som har tillatelse fra forurensningsmyndighetene, har klare rammer i tillatelsen for hva de har lov til å gjøre. Er det uoverensstemmelse mellom det virksomheten gjør og rammene, vil dette medføre reaksjoner fra miljømyndighetene.

Avdekker kontrollene alvorlige overtredelser av regelverket, vil miljømyndighetene vurdere politianmeldelse.

Tema