Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter

Nå kan du søke tilskudd til forvaltningstiltak i prioriterte kulturlandskapsområder og tilskudd til ville pollinerende insekter for 2018. Fristen er 1. mars.

Du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista.

Nytt av året er at det er opprettet en ny tilskuddspost for å ivareta eller bedre situasjonen for ville pollinerende insekter.

Prioriterte kulturlandskap

Målet for ordningen med tilskudd til prioriterte tiltak er å sikre god forvaltning av naturverdiene i prioriterte kulturlandskapsområder med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Tiltak som kan få tilskudd er; skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jordbruket. Det kan i tillegg gis tilskudd til utarbeidelse av skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjonstiltak.

Vi prioriterer søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan.

Ville pollinerende insekter

Formålet med den nye tilskuddsposten for ivaretakelse av ville pollinerende insekter er å sikre eller forbedre leveområdene til ville pollinerende insekter.

Tiltak som kan få tilskudd: restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder, herunder arealer for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede organismer, samt tilskudd for å tilpasse driftsformer i jordbruket. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjon om ville pollinerende insekter.

Vi prioriterer tiltak som medvirker til å etablere eller skjøtte areal med forekomster av mange rødlista arter.

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. mars 2018.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Skriv søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

På slutten av søknadsskjemaet velger og sender du til Fylkesmannen i det fylket tiltaket skal gjennomføres.

Relaterte lenker

Tema