Mangel på toppår for lemen og trolig mer konkurranse fra rødrev, er de viktigste årsakene til at fjellreven får få ungekull på Hardangervidda. Foto: Rein-Arne Golf, Statens naturoppsyn

Liten suksess for fjellrev på Hardangervidda

Kun et ungekull er hittil registrert etter at til sammen 87 fjellrever er satt ut på Hardangervidda siden 2013, viser årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev. Miljødirektoratet og NINA må nå vurdere å endre strategi i området.

Avlsprogrammet

  • Avlsprogrammet for fjellrev ble opprettet i 2005. Programmet driftes av NINA og SNO på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Formålet med avlsprogrammet er å reetablere og styrke fåtallige bestander av fjellrev.
  • Programmet har en viktig rolle i arbeidet med å restaurere lokale fjellrevbestander. Reetablering i Norge har også virket positivt på de svenske fjellrevbestandene.
  • Les mer om avlsprogrammet på www.nina.no

Fjellrevutsetting de siste 10 årene har medført reetablerte bestander i Snøhetta og Finse, og økte bestander i Junkeren og på Saltfjellet. I tillegg har bestandsøkninger og reetableringer på norsk side ført til spredning til Vindelfjell i Västerbotten og Helags i Jämtland i Sverige.

- Fjellrevutsetting i Norge har vært en stor suksess de fleste steder hittil, og sørget for at det igjen er håp for arten som er kritisk truet i Norge. Dessverre må vi nå konkludere med at vi ikke ser samme utvikling på Hardangervidda, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lovende område

Hardangervidda har vært ansett som det området i Norge med størst potensiale for fjellreven. Allerede på 1920-tallet var bestanden nærmest utryddet på grunn av pelsjakt. Fra 1980 årene ble det dokumentert sporadisk aktivitet av fjellrev og mest trolig forvant de siste fjellrevene fra Hardangervidda mot slutten av 1980 tallet. Det ble samtidig observert en økning i antall rødrevkull i gamle fjellrevlokaliteter. Ingen andre områder har så mange kjente gamle hilokaliteter.

I februar 2017 ble 18 av de 19 valpene som ble født på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal satt ut på Hardangervidda. Målet med å sette ut valper er at de produserer ungekull og reetablerer seg i nye områder.

Siden 2013 er det satt ut til sammen 87 valper på Hardangervidda siden 2013. Kun et valpekull er registrert, I 2015 i Bykle kommune.

- Vi må nå vurdere i samarbeid med NINA om det er andre deler av Hardangervidda som bedre egner seg for reetablering. I verste fall må vi konkludere med at Hardangervidda må anses som lite egnet for reetablering av fjellrev, sier Hambro.

Mindre lemen, mer rødrev

De viktigste årsakene til at det ikke er registrert flere ynglinger på Hardangervidda er ifølge rapporten fra Norsk institutt for naturforskning mangel på toppår for lemen, og at det trolig er mer konkurranse med rødrev i dette området sammenlikna med andre områder hvor fjellreven er reetablert. De bakenforliggende årsakene til fravær av lemen og høye rødrevtettheter er sammensatte. Endringer i klima og arealbruk er mest sannsynlig de viktigste årsakene.

- Norsk naturindeks 2015 viste oss at vi ser fallende bestandstall for flere av nøkkelartene i økosystemet i fjellet. Dette gjelder særlig lirype og fjellrype for alle landsdeler, men også smågnagere for Sør og Vestlandet. I oppfølgingen av Stortingsmeldingen om naturmangfold vil vi se nøyere på tilstanden i økosystemene og etter hvert vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle, sier Hambro.

Planlegger å sette ut på Varangerhalvøya

I løpet av 10 år (2006-2016) er det satt ut 319 valper fra avlsprogrammet. Disse er satt ut i Nordland (Saltfjellet, Junkeren), Sør-Trøndelag (Sylan/Kjølifjellet, Knutshø og Snøhetta) og Hordaland og Telemark (Finse, Hardangervidda).

I 2018 er det planlagt å sette ut fjellrevvalper på Varangerhalvøya i Finnmark, da bestanden i dette fjellområdet er på et kritisk lavt nivå. 

I 2016 ble det dokumentert 16 kull av fjellrev i Norge. 11 av disse kullene var med opphav i avlsprogrammet. Utsetting og reetablering av fjellrev har over en tiårsperiode vist seg å være effektivt og har bidratt sterkt til at arten ikke har dødd ut i Norge. 

Relaterte lenker

Kontakt

senorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon 950 60 608

Tema