Sauda: Hele Sauda på sykkel, utlån av el-sykler

Sauda kommune ønsker å kjøpe inn 10 el-sykler som kan lånes ut gratis til innbyggere. Syklene kan erstatte bilen som transportmiddel i Sauda.

I søknaden skriver kommunen at det er korte avstander til det meste i Sauda og syklene vil kunne erstatte bilbruk for de aller fleste. Syklene utstyres med piggdekk om vinteren. For å gjøre administrasjonen enkel tilpasses låsene slik at alle syklene kan åpnes med samme nøkkel. Lading av syklene vil foregå i sykkelskur.

Klimasats har mottatt søknader til sykkelprosjekter for til sammen 28 millioner kroner. Miljødirektoratet har prioritert å støtte søknader som med stor sannsynlighet vil bidra til klimagassreduksjoner, primært søknader som har målrettede tiltak for å erstatte fossil biltransport med sykkel. Dette gjelder spesielt tiltak som legger til rette for at flere lengre og tyngre reiser kan tas med sykkel. Sykkeltiltak som kombineres med restriksjoner på biltrafikk øker sannsynligheten for klimaeffekt. Vi har derfor prioritert prosjekter som er en del av en pakke med tiltak; både restriksjoner på bil og fremme av miljøvennlige transportalternativer.

Sauda kommune har søkt om 155 000 kr i støtte til å etablere en låneordning for el-sykler i kommunen. Prosjektet skal rettes mot personer som ellers ville ha kjørt bil.

El-sykler øker rekkevidden til sykkelen, og gir dermed økt sannsynlighet for at sykling kan erstatte bil. Utvalget og omsetningen av el-sykler er generelt økende. Imidlertid er kostnaden for el-sykkel fortsatt betydelig høyere enn for vanlige sykler. Det er også begrenset med erfaringer om bruk av el-sykler i Norge over tid. Dette kan utgjøre en barriere for at flere tar i bruk el-sykler. At flere får prøvekjøre el-sykkel kan bidra til økt bruk.

Miljødirektoratet vurderer at prosjektet til Sauda kommune vil kunne gi reduserte klimagassutslipp, og overføringsverdi til andre norske kommuner som ønsker å stimulere innbyggerne til å teste ut el-sykkel til erstatning for bil. Vi ber derfor Sauda om å legge vekt på å dokumentere erfaringer og spre disse aktivt til andre kommuner i fylket, som en del av prosjektet. Miljødirektoratet gir tilsagn om tilskudd på kr 155 000.

Tema