Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordningen for opprydding av marin forsøpling. Foto: Istock

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Send inn din søknad her

For årets tilskuddsordning er fem millioner kroner øremerket pilotanlegg for båtvaskeanlegg for å erstatte bruken av bunnstoff på fritidsbåter, der formålet er å redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter til havet.

Det kan også søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops. I denne sammenheng vil det hovedsakelig kunne være aktuelt å gi støtte til de tiltak som er rettet mot spesifikke sektorer, næringer eller avfallstyper.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om støtte til denne ordningen. Nedre søknadssum er 250 000 kroner.

For mindre ryddeprosjekter kan man heller søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av "Hold Norge Rent" http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/.  Flere kan gå sammen om å levere en søknad, men én må stå ansvarlig.

Send inn søknad til Miljødirektoratet innen 16. mars 2017. Søknaden kan sendes inn her:

– I fjor fikk vi inn mange svært gode søknader. Vi håper folk er like ivrige i år. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet, og vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I fjor mottok vi over 70 søknader fra engasjerte strandryddere over hele landet. 

Tema