Produkter som inneholder farlige kjemikalier skal faremerkes. Foto: John Petter Reinertsen

Produkter for vedlikehold av sykkel kan være skadelige for helse og miljø

Miljødirektoratet har kontrollert åtte av de største leverandørene av kjemikalier som brukes til vedlikehold av sykler. Mange av disse kjemikaliene som brukes til for eksempel smøring og rensing av sykkelkjeder og vask, kan være skadelige for både helse og miljø.  Vi fant mangler ved faremerkingen på 22 av 37 kjemikalier. 

Krav ved omsetning av farlige kjemikalier

Alle som selger farlige kjemikalier på det norske markedet har et ansvar for å sikre at kjemikaliene overholder kravene i regelverket. Regelverket stiller blant annet krav om at:

- farlige kjemikalier har fareetikett hvor det informeres om de farlige egenskapene og hvilke forhåndsregler som skal tas ved bruk, oppbevaring og avhending av produktet. Teksten skal være på norsk.

- kjemikalier skal emballeres forsvarlig, og spesielt farlige kjemikalier skal utstyres med barnesikker lukning

- kjemikaliene ikke skal inneholde stoffer som er forbudt

- giftige kjemikalier ikke skal omsettes til forbrukere

- ved salg av kjemikalier i nettbutikker skal det informeres i nettbutikken om de farlige egenskapene til kjemikaliene

- ved salg til profesjonelle brukere skal det følge med et sikkerhetsdatablad som inneholder informasjon om farlige egenskaper og sikker bruk

- virksomhetene skal beskrive i eget internkontrollsystem hvordan de jobber for å sikre at kjemikaliene som selges, følger regelverket

 

Kjemikaliene er ofte irriterende for huden, og noen er også etsende for hud og øyne. I tillegg kan de inneholde stoffer som kan være skadelige for vannmiljøet, og de må derfor ikke helles i avløpet. De skal faremerkes i henhold til CLP-forskriften (klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger). Slik merking vil hjelpe folk til å  ta forholdsregler ved bruk.

Mangel på riktig merking

Kjemikaliene som ble kontrollert, selges i butikker over hele landet.

-          Riktig informasjon om de farlige kjemikalier i midlene er avgjørende for at folk skal ta forhåndsregler og bruke produktene forsvarlig, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.

Mangler ved faremerkingen har sammenheng med at 7 av de 8 virksomhetene ikke har gode nok rutiner for internkontroll. Dette er systemer og rutiner som skal bidra til at fare for helse- eller miljøskade minimeres.

Det ble derimot ikke funnet forbudte stoffer i de kontrollerte kjemikaliene.

Barnesikker lukning

Ved to av kontrollene ble det avdekket at det ble solgt kjemikalier som manglet barnesikker lukning. Det er et krav å ha barnesikker lukning for spesielt farlige kjemikalier.  Uten tilstrekkelig lukkemekanisme øker risikoen for alvorlige skader hos barn. Derfor påla Miljødirektoratet virksomhetene å umiddelbart trekke produktene tilbake fra markedet, og vi har fulgt opp at produktene ikke lenger er i salg. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonssjef Mathieu Veulemans
seksjon for produkttilsyn
telefon 480 57 510

Tema