Fra merking av ulvene i Osdalsreviret 15. januar i år. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Fire merkede ulver på vandring

På denne tiden av året vil mange ungulver vandre ut fra revirene sine. Miljødirektoratet har derfor opprettet en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til forvaltningsmerkede ulver utenfor ulvesonen. Tre av de merkede valpene i Slettåsreviret har vandret til Sverige og en Osdalsvalp har beveget seg nordøst mot Engerdal.

Når ungulver drar ut på vandring for å opprette egne territorier, kan de vandre over lange avstander på kort tid og dukke opp i områder utenfor ulvesonen. Det er rapportert flere observasjoner i mediene de siste dagene som sannsynligvis er slike ulver på vandring.

– Disse ungulvene kan virke uredde da de gjerne eksponerer seg mer enn stasjonære, voksne ulver. Dette er normal, ungdommelig nysgjerrighet, unge ulver på søken etter eget territorium og en partner, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å kunne følge bedre med på utvandrende ulver fra Osdals- og Slettåsrevirene i beitesesongen, lanserer Miljødirektoratet nå en karttjeneste som viser bevegelsene til radiomerkede ulver som beveger seg ut av fødereviret og utenfor ulvesonen.

Gå til karttjenesten her.

I januar og februar gjennomførte Miljødirektoratet radiomerking av 15 ulver i Slettåsreviret og Osdalsreviret i Hedmark på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Les mer om dette her.

De fleste streifdyr kommer fra Sverige

Historisk har vi sett at streifdyr fra norske revir ser ut til å trekke inn mot kjernen av ulveområdet i Skandinavia, det vil si inn i Sverige. Og tilsvarende har vi sett at ulver som har vandret inn i prioriterte beiteområder i Norge har hatt sitt fødselsrevir i Sverige. Bakgrunnen for disse vandringene kan være for å øke den genetiske utvekslingen i bestanden.

– Det forekommer likevel at ulver fra norske revir trekker vestover eller nordover i Norge. Vi har også en situasjon med flere ulverevir innenfor ulvesonen enn tidligere år, og det er usikkert om dette vil påvirke det generelle mønsteret, sier Hambro.

Per i dag 19. april er det fire av de merkede ulvene som ser ut til å ha vandret ut og beveget seg utenfor sonen.  Tre ungulver fra Slettåsreviret har vandret inn i Sverige. Posisjonene i Sverige vises ikke, men siste posisjon på grensen framgår av kartet.

I tillegg har en av ungulvene fra Osdalsreviret beveget seg nordøst mot Engerdal. På grunn av SMS-dekning er siste posisjon registrert mandag 17. april. Ytterligere én ulv fra Osdalsreviret vises i dag utenfor reviret, men denne er så nær revirgrensen at det er for tidlig å si at den er på vei til å vandre ut.

Frigir ferske GPS-data

Fram til nå har de merkede ulvenes bevegelser blitt vist i statiske kart med en viss forsinkelse på Miljødirektoratets nettsider.

Dersom ulvene beveger seg ut av ulvesonen og inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein vil det være behov for informasjon om dyrenes bevegelser for dyreeiere og forvaltning. Vi har derfor valgt å gjøre ferske GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen tilgjengelig så lenge de er i Norge. Posisjoner innenfor ulvesonen og innenfor revirene maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser under yngletiden.

3 av de 15 senderne har sluttet å levere data på grunn av tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder en av valpene i Slettåsreviret og ledertispen og en av valpene i Osdalsreviret.

Skadefelling kan bli aktuelt

Det er normalt sett en lav terskel for skadefelling i beiteprioriterte områder, men dette betyr ikke en null-toleranse for at ulv er tilstede før beitesesongen.

– I hvert enkelt tilfelle må det gjøres en konkret vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein. Dette vil variere ut fra nærhet i tid til beiteslipp og hvorvidt ulven er fast etablert i området eller på vandring, sier Hambro.

Det har vært forsøk på merking av ytterligere ulver i flere revir men dette har ikke gitt resultater. Merkeforsøk avsluttes nå som ulvene går inn i yngletiden. 

Kontakt

seniorrådgiver Veronica Sahlén, viltseksjonen
telefon: 465 09 402

Tema