Den langsiktige trenden er at den landbaserte industrien i Norge slipper ut stadig mindre. Foto: Miljødirektoratet.

Utslipp fra landbasert industri i 2015

Utslipp til luft og vann fra norsk landbasert industri går jevnt og trutt nedover. Industrien har mer kontroll på utslippene og mange jobber aktivt for å få utslippene ned. 

Norsk utslipp

Vi har rundt 600 industribedrifter som årlig rapporterer viktige miljødata til Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Rapportering omfatter blant annet årlig utslipp av miljøskadelige stoffer, produksjonsmengde, energiforbruk og avfall. Dataene legges ut på nettsiden Norske utslipp og er tilgjengelig for allmenheten.

Miljødirektoratet og fylkesmannen bruker informasjonen – sammen med våre egne kontroller – til å vurdere om bedriftene etterlever tillatelsen etter forurensningsloven.

Dataene brukes også i utslipps- og avfallsstatistikker som utarbeides av Miljødirektoratet eller Statistisk sentralbyrå, og store deler av datasettet rapporteres videre til EU.

Norske utslipp finner du oversikt over miljødata, tillatelser og tilsynsrapporter for alle virksomheter som Miljødirektoratet og fylkesmannen er myndighet for. Vi har nå gjort det enklere å laste ned dataene for et stoff eller for en bedrift til Excel. Nytt av året er at vi også har lagt ut rapporter fra overvåking etter vannforskriften som mange bedrifter utførte i 2015.

Dersom det oppdages feil i dataene på nettsiden er det viktig at bedriften og Miljødirektoratet eller Fylkesmannen får informasjon om dette.

Den langsiktige trenden er at den landbaserte industrien i Norge slipper ut stadig mindre. Selv om utslipp fra enkeltbedrifter varierer fra år til år, har utslippet av flere stoffer aldri vært lavere.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen har i de senere årene regulert industrien i Norge betydelig strengere.

– Rapporteringen av miljødata er viktig. Vi får se hvordan bedriftene etterlever tillatelsen etter forurensningsloven og vi får et innblikk i forurensningssituasjonen i Norge. Vi jobber stadig for å gjøre viktig og relevant miljøinformasjon tilgjengelig på våre nettsider, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Metaller

Til tross for reduksjoner i mange år ser vi i år en økning i utslippet av enkelte tungmetaller til luft eller vann. Dette skyldes økt produksjon, innhold i råstoff eller uhell. I 2015 økte utslippet av kvikksølv med 7 kg. Det ble også sluppet ut mer bly, arsen og kadmium enn foregående år.

– Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å redusere sine utslipp og unngår uhell. Alle uhell og avvik følges opp, og vi ser spesielt alvorlig på gjentagende avvik, sier Nåmdal

(saken fortsetter under bildet)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer, og dannes ved forbrenning av organisk materiale. PAH står på den nasjonale prioritetslisten for miljøgifter der bruk og utslipp skal reduseres kontinuerlig med mål om stans innen 2020.

Utslippene av PAH ble redusert med over 60 prosent i perioden 1995-2013. Modernisering av produksjonsprosessene i aluminiumsindustrien var den viktigste årsaken. De siste årene har utslippene vært relativt stabile. I 2015 var de på rundt 31 tonn til luft og 1,7 tonn til vann.

– Vi arbeider med å stille strengere krav for å sikre ytterligere reduksjon av PAH-utslippene. Vi vil blant annet ta inn strengere bransjekrav fra EU inn i tillatelsene til virksomhetene, sier Nåmdal.

Overvåking av vannforekomstene

I 2014 påla Miljødirektoratet norske industrivirksomheter å kartlegge tilstanden i vannforekomstene der de har utslipp. Bakgrunnen er vannforskriftens krav til kunnskap om tilstanden i vannforekomster i Norge. Miljødirektoratet bruker resultatene fra kartleggingen i kravene vi stiller til industrien.

– Rapporter fra de 100 virksomhetene som utførte vannovervåkningen i 2015, er lagt ut på Norske utslipp. Her kan folk selv gå inn og se hvordan miljøtilstanden er i sjø og vann i nærheten av bedrifter har. Dette er viktig miljøinformasjon og en mulighet for folk å følge med på hvordan virksomheter påvirker lokalmiljøet, sier Nåmdal.

KONTAKT

seksjonsleder Ragnhild Orvik
Industriseksjon 1
telefon: 970 91 035

senioringeniør Henrik Ness Mikkelsen
industriseksjon 1
telefon: 481 55 101

Tema