Mange skipsverft følger ikke miljøkravene

Fylkesmennene har gjennomført en kontrollaksjon rettet mot skipsverft som driver med vedlikehold og reparasjon av skip og båter.  Mer enn 7 av 10 har ikke kontroll på hva de slipper ut av miljøfarlige stoffer.

Fylkesmannen gjennomførte 21 tilsyn i Finnmark, Troms, Nordland, Nord Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i samarbeid med Miljødirektoratet.  Resultatene viser en viss nedgang i andel brudd sammenlignet med tilsvarende verft som ble kontrollert i 2014, men det er fremdeles for mange brudd på miljøregelverket.

Hovedinntrykket er at verftene har bedret kunnskapene om miljøregelverket og bedre håndtering av støy, men at virksomhetene fremdeles ikke har oversikt over hva de slipper ut av miljøfarlige stoffer, og de har for dårlig avfallshåndtering.

Mangler kontroll på utslipp til miljøet

Det ble avdekket at mer enn 70% av verftene mangler kontroll på hva de slipper ut av prioriterte stoffer. Like mange hadde heller ikke gjennomført tiltak for å redusere utslipp til miljøet.

Mange av verftene kunne ikke anslå eller beregne hvor stort utslipp det faktisk har. 60% av verftene har ikke systemer for å samle opp avvirket materiale. Mer enn halvparten av skipsverftene har også for dårlig lagring og håndtering av avfall.

Må skaffe seg mer kunnskap

Selv om det er flere klare forbedringer siden forrige tilsynet i 2014, er det er mye som gjenstår før bransjen har tilfredsstillende oversikt over sine miljøutfordringer og kunnskap nok til å overholde kravene.

For å sikre at virksomhetene blir bedre til å håndtere miljøutfordringene, vil Fylkesmannen gjennomføre nye tilsyn og ha tett oppfølging av bransjen over tid.  Miljømyndighetene veileder bransjen og samarbeider med bransjeforeningene for å få skipsverftene til å forstå og følge kravene i regelverket.

Rapporten fra tilsynet

Kontakt

sjefingeniør Britt Endre
avdeling for tilsyn-og miljødata
telefon 994 606 18

Tema