Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. 1. oktober 2015 er fristen for å søke oss om midler for 2016.

Midler til opprydding

Midlene er bevilget av Stortinget over statsbudsjettet (post 39, 69 og 79).

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må foregå opprydding for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Fristen for å sende Miljødirektoratet søknad om statlige midler fra post 39, 69 og 79 på budsjettet for 2016 er 1. oktober 2015.

I hovedsak er det er prinsippet om at forurenser betaler som ligger til grunn for arbeidet med opprydding av forurenset grunn og sjøbunn.

Så langt det er rimelig, vil pålegg etter forurensingsloven brukes som et middel for å sikre opprydding i forurenset vann, grunn og sjøbunn.

Det vil likevel finnes ulike situasjoner der det er aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak.

Dette gjelder for eksempel:

 • Der staten ved miljøforvaltningen er den ansvarlige for forurensningen.
 • Der den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig og/eller av andre årsaker ikke kan stå for en god opprydding.
 • Der det av miljøårsaker haster å få ryddet opp. Staten forskutterer oppryddingskostnaden for å komme raskt i gang, og vil kreve kostnadene refundert fra den ansvarlige i etterkant.
 • Der miljøforvaltningen vil fremskaffe grunnlag for å legge til rette for kunnskapsinnhenting og formidling.
 • Der det er nødvendig for å medvirke til en samlet opprydding eller annen tiltaksgjennomføring i et område.
 • Der det av andre årsaker er urimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Hvem kan søke?

Midlene skal hovedsakelig brukes til oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn, og til arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn. Fokuset for opprydding i forurenset sjøbunn er på de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jamfør stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø).

I noen tilfeller er det også aktuelt å bevilge midler til andre områder med forurenset sjøbunn og grunn. Dette vil blant annet være i områder med aktive lokale drivere, i områder med spleiselag hvor både kommune og andre forurensere bidrar, og i områder hvor det oppnås en vinn-vinn-effekt ved at flere prosjekter samkjøres.

Ta gjerne kontakt med Miljødirektoratet i forkant av en eventuell søknad hvis dere er usikre på om dere er innenfor målgruppen til postene.

Søknaden skal som et minimum inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet.
 • Tidsplan som beskriver når prosjektet skal gjennomføres og avsluttes.
 • Beskrivelse av miljønytte.
 • Angivelse av ansvarsforhold.
 • Finansieringsplan der fordeling av kostnad mellom Miljødirektoratet og søker fremkommer.

Tema