Åpent høringsmøte om plan for naturtypekartlegging 2018-2020

Miljødirektoratet inviterer til et informasjonsmøte torsdag 14. juni om status og plan for videre arbeid med naturtypekartlegging fram mot 2020.

Åpent høringsmøte om naturtypekartlegging

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr, Oslo

Tid: Torsdag 14. juni 2018 klokken 13.00-15.00.

Påmeldingsfrist: 10. juni 2018. Meld deg på i skjemaet nederst på siden

- Strømming

- Opptak fra møtet

I januar 2015 slo Stortinget fast at kartlegging av naturtyper skal gjennomføres etter en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode og med vekt på å få kartlagt de mest verdifulle naturtypene først.

Artsdatabankens typeinndeling og beskrivelsessystem for natur, «Natur i Norge» (NiN), skal utgjøre kjernen i kartleggingen av naturtyper. Et felles inndelings- og definisjonssystem er viktig for tverrsektoriell anvendelse av data.

FØRINGER FOR NATURTYPEKARTLEGGING

Naturtyper som skal prioriteres for kartlegging er naturtyper som enten

- er truet
- viktige for mange arter
- dekker sentrale økosystemfunksjoner
- er spesielt dårlig kartlagt

Kartleggingen skal prioriteres i

- områder der kartleggingen gir stor samfunnsnytte, herunder områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, både på land og i sjø
- områder der klimaendringene forventes å føre til raske endringer.

I 2016 kom stortingsmeldingen "Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold", som legger føringer for hva som skal prioriteres for kartlegging og hvor man skal prioritere å kartlegge først.

I 2015 startet Miljødirektoratet arbeidet med å operasjonalisere og fase inn Natur i  Norge i naturtypekartlegging.

På informasjonsmøte vil vi orientere om arbeidet med å fase inn NiN i naturtypekartlegging. Vi vil også orientere om arbeidet med å implementere føringene i "Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold".

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima-og miljødepartementet utarbeidet et utkast til plan for naturtypekartlegging for 2018-2020. Planen skal være kortfattet og på et overordnet nivå. Planen består av to deler hvor den første delen skal beskrive kort hvordan Miljødirektoratet arbeider med å implementere Stortingets føringer knyttet til naturtypekartlegging. Den andre delen skal være noe mer detaljert og beskrive utviklingsarbeid og gjennomføring av kartlegging, både for perioden 2015-2017 og frem mot 2020. Vi tar imot innspill til planen fra interessenter på møtet.

Påmelding innen 10. juni 2018

Kontakt

seniorkonsulent Heidi Kvamme Antonsen
arts- og vannavdelingen
telefon: 994 18 435