Undersøkelse om bruk av PFOS i henhold til unntakene i POP-forordningen (2017/919)

Miljødirektoratet gjennomfører en undersøkelse om bruk av PFOS. I Norge er PFOS regulert i produktforskriftens kapittel 4 om persistente organiske miljøgifter (POPer) med noen unntak.

PFOS er strengt regulert globalt gjennom Stockholmkonvensjonen på grunn av sine helse- og miljøfarlige egenskaper, og at den transporteres over landegrenser med luft- og havstrømmer. Norge gjennomfører beslutningene i konvensjonen gjennom EUs POP-forordning som i Norge er tatt inn i produktforskriftens kapittel 4.

I forbindelse med partsmøtet i Stockholmkonvensjonen i mai 2017, vil eventuell videreføring av tillatte unntak for PFOS bli diskutert. Derfor går denne spørreundersøkelsen til aktuelle brukere av PFOS og gjelder følgende bruksområder som er tillatt i Norge:

a)  Fotoresister eller antirefleksbelegg for fotolitografiske prosesser

b)  Fotografisk belegg til film, papir eller trykkplate

c)   Antiduggmidler til ikke-dekorativ hardforkromming (krom VI) i lukkede systemer

d)   Hydraulikkvæsker til luftfartsindustrien

For mange områder finnes det i dag fullgode alternativer til PFOS.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen

Høringsfrist er 10. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

09.03.17

Firma: Utenriksdepartementet

Tolldirektoratet

09.03.17

Firma: Tolldirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

08.03.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Statens legemiddelverk

07.03.17

Firma: Statens legemiddelverk

Helse- og omsorgsdepartementet

03.03.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

23.02.17

Firma: Landbrukis- og matdepartementet

Statistisk sentralbyrå: Høringssvar fra SSB

02.02.17

Firma: Statistisk sentralbyrå

Tema

Relaterte lenker