Høring av endringer i REACH-forskriften (2014/2564)

Når EU-kommisjonen tildeler virksomheter en godkjenning for bruk av et stoff oppført i REACH-forordningen vedlegg XIV, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager, treffe tilsvarende vedtak. Hittil har Miljødirektoratets godkjenningsvedtak blitt publisert i et vedlegg til REACH-forskriften, jf. forskriften § 2a. Miljødirektoratet foreslår nå en forenkling av prosessen. 

Bakgrunn

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av, samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er i Norge gjennomført i REACH-forskriften.

REACH-forordningen legger opp til at særlig helse- og miljøskadelige stoffer skal inkluderes i REACH vedlegg XIV. Det innebærer at disse stoffene ikke kan omsettes eller brukes etter en bestemt dato uten godkjenning fra EU-kommisjonen. Godkjenningsordningen skal sikre at risikoen knyttet til stoffene er under tilstrekkelig kontroll, og at stoffene etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Les mer om godkjenningsordningen på Miljødirektoratets nettsider.

EU-kommisjonens beslutninger har ikke direkte virkning i Norge. Når EU-kommisjonen tildeler virksomheter en godkjenning for bruk av et stoff oppført i REACH-forordningen vedlegg XIV, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager, treffe tilsvarende vedtak, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zc bokstav g. I Norge er myndigheten til å treffe slike vedtak lagt til Miljødirektoratet, jf. REACH-forskriften § 4 første ledd.

Vedtak om godkjenning må anses som enkeltvedtak, som definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Hittil har Miljødirektoratets vedtak blitt publisert i et vedlegg til REACH-forskriften, jf. forskriften § 2a. Det er forventet at antall beslutninger om godkjenning i EU vil bli høyt, og tilsvarende for antall vedtak som skal treffes i Norge. Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, har frem til i dag mottatt 189 søknader om godkjenning som er publisert på ECHAs nettsider

Endringer av dagens regelverk

Miljødirektoratet har, med bakgrunn i det høye antall enkeltvedtak som må publiseres, kommet frem til at det vil være uhensiktsmessig å bruke ressurser på å endre REACH-forskriften hver gang Miljødirektoratet treffer et godkjenningsvedtak. Publisering av Miljødirektoratets godkjenningsvedtak i REACH-forskriften gjør også forskriften unødvendig lang, og dermed mindre tilgjengelig. 

Miljødirektoratet vil på denne bakgrunn vedta en endringsforskrift der vi opphever REACH-forskriften § 2a og vedlegget til forskriften, som begge deler er fastsatt av direktoratet. Fremover vil vi publisere godkjenningsvedtak fortløpende på denne nettsiden. Vi vil også bruke våre nettsider til å informere om EU-kommisjonens beslutninger om godkjenning og det faktum at Miljødirektoratet er forpliktet til å treffe tilsvarende godkjenningsvedtak innen 30 dager etter Kommisjonens beslutning.

I saker der godkjenningsvedtaket er rettet mot en utenlandsk aktør, mener vi dette er tilstrekkelig til å ivareta publikums informasjonsbehov. Vi vurderer altså at underretning av den utenlandske parten må anses som åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 27 første ledd siste punktum. I saker der vedtaket er rettet mot en norsk aktør, vil vi både publisere informasjon på nettsidene våre og underrette vedkommende direkte, i tråd med hovedregelen i forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum.

Konsekvenser av reguleringen

Endringen i REACH-forskriften vil medføre en viss tidsbesparelse for Miljødirektoratet og stiftelsen Lovdata og forventes forøvrig ikke å ha konsekvenser.  

Høringsfrist

Forslag til endringsforskrift finner du i høyremenyen. Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Kommentarer til forslaget kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet.

Kommentarer til forslaget må sendes Miljødirektoratet senest 5. mai 2017.

Denne høringen sendes ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet. 

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen.

Kontakt

Seniorrådgiver Benedikte Strøm

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

08.05.17

Firma: Utenriksdepartementet

Forsvarsmateriell: (2014/2564)

05.05.17

Firma: Forsvarsmateriell

Statens legemiddelverk: Høringssvar

02.05.17

Firma: Statens legemiddelverk

Tolldirektoratet

02.05.17

Firma: Tolldirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet: Svar på høring

27.04.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet: Svar på høring

27.04.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

30.03.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Relaterte lenker