Forskrift om reduserte klimagassutslipp fra drivstoff på høring (2017/5888)

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet konsekvensene av et krav om 6 % reduserte livsløpsutslipp av klimagasser fra drivstoff solgt til veitransport og ikke-veigående maskiner. Kravet er nedfelt i det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EU) og implementert i Norge i produktforskriftens § 2-21.

Beregningsmetoden for 6 %-kravet ble imidlertid først klargjort i rådsdirektiv (EU) 2015/652, vedtatt 20. april 2015 ("datterdirektivet"). Dette datterdirektivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Hensikten med kravet er å redusere klimagassutslipp fra drivstoff benyttet til landtransport. Landtransport er her brukt om veitrafikk og ikke-veigående kjøretøy og maskiner. Landtransport sto for om lag 20 % av norske utslipp i 2014, og disse utslippene ventes å øke noe framover uten nye tiltak.

ILUC-direktivet (2015/1513/EU) ble vedtatt i EU 9. september 2015, og endrer drivstoffkvalitetsdirektivet (og fornybardirektivet 2009/28/EU) på flere punkter. Dette er også til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Konsekvenser av ILUC-direktivet vil i hovedsak bli sendt på høring på et senere tidspunkt. I denne konsekvensutredningen er det imidlertid tatt med et punkt om biodrivstoff til luftfart fra ILUC-direktivet.

I henhold til produktforskriften § 2-21 skal omsettere av drivstoff redusere livsløpsutslipp fra drivstoff (utslippsintensitet) med 6 % i 2020 sammenlignet med nivået i 2010. Utslippsintensitet er definert som beregnet utslipp av klimagasser over livsløpet til drivstoffet (utslippene knyttet til produksjon, foredling og forbrenning av drivstoffet) pr. energimengde (MJ). Drivstoff til luftfart er ikke inkludert i kravet, men biodrivstoff til luftfart kan inngå i oppfyllelse av kravet.

Foreslåtte endringer

Kravet til 6 % redusert utslippsintensitet fra drivstoff er allerede nedfelt i produktforskriftens § 2-21, men det er ikke spesifisert hvordan kravet skal beregnes og rapporteres. Denne metodikken foreslås gjennomført dels i § 2-21 og dels i et nytt vedlegg V til produktforskriften kapittel 2. De viktigste endringene er følgende:

  • Basisverdien som 6 %-kravet skal beregnes ut fra fastsettes til 94,1 g CO2 ekv./MJ.
  •  Elektrisitet til veitransport og biodrivstoff til luftfart kan benyttes for å oppfylle kravet.
  • Flere omsettere kan gå sammen for å oppfylle kravet.
  • Det fastsettes en formel som skal benyttes for utregning av omsetternes utslippsintensitet, samt standardverdier for livsløpsutslipp fra ikke-biologiske drivstoff. Eksempelvis 93,3 g CO2 ekv./MJ for bensin og 95,1 g CO2 ekv./MJ for diesel. For elektrisitet skal livsløpsutslipp av klimagasser beregnes i henhold til den nasjonale kraftproduksjonen. I 2014 var denne beregnet til 4,7 g CO2 ekv/kWh.
  • Oppstrøms utslippsreduksjoner kan bidra til å oppfylle 6 %-kravet og det presiseres hvilke krav som stilles til disse.
  • Rapporteringskravene for fossilt drivstoff utdypes, og det foreslås at krav om rapportering av opprinnelse og kjøpssted fjernes i henhold til endringsdirektiv fra EU-kommisjonen.

Med disse endringene blir det klarere hvordan 6 %-kravet fungerer i praksis og hvilke konsekvenser dette kravet får.

Frist for å komme med høringsinnspill settes til 14. august 2017.

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

A/S Norske Shell

16.08.17

Firma: A/S Norske Shell

Tolldirektoratet

16.08.17

Firma: Tolldirektoratet

Avinor AS: Høringskommentar Avinor

14.08.17

Firma: Avinor AS

Preem AB

14.08.17

Firma: Preem AB

Norsk Petroleumsinstitutt

14.08.17

Firma: Norsk Petroleumsinstitutt

ZERO

14.08.17

Firma: ZERO

Statistisk sentralbyrå: Høringssvar fra SSB

14.08.17

Firma: Statistisk sentralbyrå

Norges vassdrags- og energidirektorat

11.08.17

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Statens vegvesen

11.08.17

Firma: Statens vegvesen

Tema

Relaterte lenker