Foreslår endringer i biocidforskriften (2017/3236)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt fire rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden disse rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 31. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

01.06.17

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

01.06.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

01.06.17

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Helse og omsorgsdepartementet

31.05.17

Firma: Helse og omsorgsdepartementet

Statens legemiddelverk: høringssvar

16.05.17

Firma: Statens legemiddelverk

Samferdselsdepartementet

25.04.17

Firma: Samferdselsdepartementet

Tema

Relaterte lenker